All­ra bäst om kor­ten in­te sy­nas

ORDKRIG. Ord­kri­get mel­lan USA och Nordkorea mås­te sna­rast upp­hö­ra. Det ena för­flug­na or­det ef­ter det and­ra kan få myc­ket all­var­li­ga kon­se­kven­ser. Även ut­an att nå­gon egent­li­gen av­sett det­ta.

Hallands Nyheter - - Ledare - Bengt Wer­ners­son 010 471 52 72 • bengt.wer­ners­son@hn.se

LEDARE 11/8. Do­nalds Trumps för­fär­li­ga ut­ta­lan­de om att yt­ter­li­ga­re hot mot USA från dik­ta­tur­re­gi­men i Nordkorea kom­mer att mö­tas med ”eld och ra­se­ri” följ­des av lik­nan­de hot från Pyon­gy­ang. Från den nord­ko­re­ans­ka hu­vud­sta­den kom näm­li­gen sva­ret att ”di­a­log är in­te möj­lig för en så­dan kil­le” (Trump). Det­ta till­sam­mans med att en de­tal­je­rad plan för ett an­grepp mot vatt­nen runt det ame­ri­kans­ka ter­ri­to­ri­et Gu­am nu ska tas fram, gör si­tu­a­tio­nen myc­ket all­var­lig.

LÄ­GET BLIR IN­TE i nå­got av­se­en­de bätt­re av att den ame­ri­kans­ka lin­jen är så otyd­lig och dub­bel. Det kan för­vis­so ibland in­gå i för­hand­ling­ar att spe­la ”bad cop” och ”good cop” (elak re­spek­ti­ve snäll po­lis). Men när in­sat­ser­na är så sto­ra och ton­lä­get så högt som just nu, är så­dant age­ran­de yt­terst tvi­vel­ak­tigt.

Det rå­der ing­en tve­kan om att stor­mak­ten USA be­sit­ter en mi­li­tär för­må­ga som vida över­sti­ger Nord­ko­re­as. Det­ta främst när det gäl­ler kärn­va­pen­ba­se­ra­de sy­stem. Om man ser till de mer kon­ven­tio­nel­la vap­nen är det jäm­na­re, sär­skilt mot bak­grund av att ett för­hopp­nings­vis högst even­tu­ellt krig skul­le kom­ma att fö­ras i Nordkorea.

DET ÄR DÄR­FÖR ing­en li­ten be­straff­nings­ex­pe­di­tion el­ler nå­got mi­ni­krig för att slå ut Nord­ko­re­as tro­ligt­vis gans­ka be­grän­sa­de kärn­va­pen­ar­se­nal el­ler mis­sil­ka­pa­ci­tet som är ak­tu­ellt. Att som i Irak över­man­na och av­sät­ta en grym dik­ta­tor ter sig som en myc­ket svår uppgift med tan­ke på den sto­ra re­gul­jä­ra mi­li­tärka­pa­ci­tet som lan­det be­sit­ter.

Till di­plo­ma­tiskt age­ran­de hör att man re­spek­te­rar sin mot­part (om än högst for­mellt), av­står från ordkrig och und­vi­ker att upp­trä­da pro­vo­ce­ran­de. Ing­et av det­ta väg­le­der de bå­da nu ak­tu­el­la re­gi­mer­na. Tvärtom. Kim Jong Un, men än mer så Do­nald Trump, kän­ner up­pen­bar­li­gen ett stort be­hov av att be­dri­va ett spel för hem­ma­o­pi­ni­o­nen. Att i nå­got av­se­en­de ge ef­ter el­ler ge in­tryck av svag­het vo­re för­ödan­de.

VIL­KA KORT DO­NALD Trump sit­ter med är gans­ka känt. Men in­te hur han är be­redd att spe­la dem. Un­der val­rö­rel­sen gjor­de han här som i öv­rigt ut­ta­lan­den som vi­sa­de på stor okun­nig­het och oer­fa­ren­het. Ett ex­em­pel var hans kor­ka­de men för­hopp­nings­vis mest re­to­riskt me­na­de frå­ga: ”Om vi nu har kärn­va­pen, var­för kan vi in­te an­vän­da dem?”

Kim Jong Uns kort är mer okän­da. Be­ske­det om att man ar­be­tar med en plan för att at­tac­ke­ra vatt­nen kring Gu­am kan va­ra ren bluff. Om Jong Un är be­redd att sät­ta en så­dan i ver­ket vet vi in­te hel­ler. En­dast en sak är helt sä­ker: All­ra bäst är om va­re sig Jong Uns el­ler Trumps kort sy­nas!

INSATSEN ÄR för­vis­so be­grän­sad och det upp­nåd­da re­sul­ta­tet ska in­te över­dri­vas. Men det nord­ko­re­ans­ka fri­gi­van­det av en livs­tids­dömd ka­na­den­sisk pas­tor på tors­da­gen ing­er än­då visst hopp. Sve­ri­ge spe­la­de här en roll och bor­de till­sam­mans med and­ra även kun­na gö­ra det i hu­vud­frå­gan.

Att i nå­got av­se­en­de ge ef­ter el­ler ge in­tryck av svag­het vo­re för­ödan­de.

Bild: WONG MAYE-E, PABLO MARTINEZ MONSIVAIS

OSÄKER. Det är okänt vil­ka po­ker­spe­la­re Nord­ko­re­as dik­ta­tor Kim Jong Un och USA:S pre­si­dent Do­nald Trump är. Men bå­da gör de värl­den just nu väl­digt osäker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.