Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na ser in­te till al­las li­ka vär­de

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

PRIDE. Att SD och Jim­mie Åkes­son in­te var inbjuden till Stock­holm Pride är in­te svårt att för­stå.

SD de­lar in­te prin­ci­pen om al­la män­ni­skors li­ka vär­de (FN:S de­kla­ra­tion om de mänsk­li­ga rät­tig­he­ter­na).

JAG LÄS­TE I Sam­ti­den, SD:S webb­tid­ning där Dick Erix­on chefre­dak­tör och an­sva­rig ut­gi­va­re ha­de skri­vit en ar­ti­kel (5:e augusti) om Pride i Stock­holm.

I den­na ar­ti­kel skri­ver Erix­on att so­ci­a­lis­tis­ka och väns­ter­li­be­ra­la kraf­ter av ide­o­lo­gis­ka skäl vill för­gö­ra fa­mil­jen och där­för kun­nat ta sex­u­el­la mi­no­ri­te­ter som giss­lan i kam­pen mot nor­mer och tra­di­tio­ner som ska­par trygg­het och sta­bi­li­tet.

ERIXONS INVÄNDNING MOT Pride är ”brist på re­spekt för ma­jo­ri­tets­sam­häl­let. Pride kan ex­emp­li­fi­e­ra hur ett nytt to­ta­li­tärt för­håll­nings­sätt smy­ger sig på vårt sam­häl­le­li­ga sam­tal.”

Erix­on skri­ver vi­da­re: ”Det finns en ond­ske­full un­der­ström, som jag vill var­na för. Det som gör ut­veck­ling­en så för­rä­disk är att det är fö­re­trä­da­re för oli­ka mi­no­ri­te­ter som bör­jat tilläm­pa to­ta­li­tä­ra me­to­der gente­mot ma­jo­ri­te­ten”.

ERIX­ON SKRI­VER VI­DA­RE att man in­te ”ser lik­he­ter­na med 1900-ta­lets histo­ria där ing­en fick sä­ga emot när Le­nin 1917, Mus­soli­ni 1922 och Hit­ler 1933 tog mak­ten för att ska­pa nya to­ta­li­tä­ra sam­häl­len.” Det­ta är, en­ligt mig, en rakt ige­nom en ra­sis­tisk ic­ke­de­mo­kra­tisk ar­ti­kel där Dick Erix­on ger sig på oli­ka mi­no­ri­te­ter och ex­emp­li­fi­e­rar det med hb­tq-rö­rel­sen.

Ma­ri­an­ne Jo­hans­son (S)

Var­berg

Bild Johan Nilsson/tt:

PRIDE 2017.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.