Hand­lar­na miss­nöj­da med tors­da­gar

– Rik­tigt dålig pla­ne­ring och ett stort miss­lyc­kan­de! Det är Aka­de­mi­bok­han­delns chef Lars Gö­rans­sons tuf­fa kri­tik mot som­ma­rens lång­tors­da­gar vid Var­bergs torg.

Hallands Nyheter - - Varberg - Martin Er­lands­son 010-471 53 40 ∙ martin.er­lands­son@hn.se

Re­dan ef­ter årets förs­ta lång­tors­dag tyck­te Lars Göransson att ar­range­mang­et ha­de gått i stå och var en flopp. In­för som­ma­rens sista tors­dag med lån­göp­pet till kloc­kan 21 står han fast vid sin upp­fatt­ning.

– Det har nog ald­rig va­rit säm­re än i år, trots att det snac­ka­des om en nystart med dj och sand­strand. Om man vet att allt fal­ler när det reg­nar mås­te man ju ha en plan B, men nu har ju de se­nas­te två lång­tors­da­gar­na har va­rit som vil­ka kväl­lar som helst. För­ra vec­kan hän­de ingen­ting alls och tors­da­gen dess­förin­nan var det ba­ra ett hand­bolls­mål på tor­get, sä­ger Lars och kal­lar det en or­ga­ni­sa­tions­miss.

– Det finns po­ten­ti­al, men man ver­kar ha gjort det för en­kelt för sig. Kanske har ar­ran­gö­rer­na va­rit för sent ute el­ler så är felet att ing­en har bol­len.

FÖR DE BUTIKER som in­te ökar för­sälj­ning­en, men pre­cis som Aka­de­mi­bok­han­deln kän­ner att de mås­te ha öp­pet ext­ra länge, kan som­ma­rens tors­da­gar bli en för­lust­af­fär med tan­ke på de öka­de per­so­nal­kost­na­der­na.

– Mark­nad Var­berg kanske kan loc­ka tu­ris­ter till Var­berg och även få män­ni­skor till tor­get, men se­dan be­hövs ju en tred­je sak, att få in folk i bu­ti­ker­na. Det har in­te lyck-

”Om man vet att allt fal­ler när det reg­nar mås­te man ju ha en plan B”

LARS GÖRANSSON

ats, sä­ger Lars Göransson.

And­ra butiker än Aka­de­mi­bok­han­deln har ock­så märkt att det ba­ra blir ett få­tal kun­der på tors­dags­kväl­lar­na. På Ryd­holms dam­mo­de­hus tror man att flyt­ten av ti­vo­lit från tor­get till Bar­nens bad­strand kan ha mins­kat in­tres­set för bu­ti­ker­na nä­ra tor­get.

– Ja, det tror vi ock­så. För oss har lång­tors­da­gar­na i al­la fall va­rit säm­re i år än ti­di­ga­re, sä­ger Sand­ra Jo­hans­son på Gi­na Tri­cot.

MAG­NUS THOMSON ÄR nä­rings­livs­ut­veck­la­re på Mark­nad Var­berg, som står bakom lång­tors­da­gar­na ihop med Var­berg Han­del, åt­ta fas­tig­hets­ä­ga­re, Sp­ar­ban­ken och Var­bergs stads­ho­tell. Han be­rät­tar att bud­ge­ten in­te räc­ker för att vä­der­säk­ra eve­ne­mang­en på det sto­ra tor­get och vill ut­vär­de­ra som­ma­ren i lugn och ro med de and­ra me­dar­ran­gö­rer­na.

– Vi vill ha he­la bil­den, med mer fak­ta, in­nan vi dis­ku­te­rar bland an­nat om det var rätt att flyt­ta ti­vo­lit och om bu­ti­ker­na ska ha öp­pet till 21 även näs­ta år. Vi vet ju att det är tryck i stan när det är fint vä­der.

ÄVEN BJÖRN LUNDH, af­färs­chef på Ica Kvan­tum och med­lem i Var­berg Han­dels sty­rel­se, vill av­vak­ta med ut­vär­de­ring­en tills den sista lång­tors­da­gen med det sto­ra ut­om­hus­bio­e­ven­tet är av­kla­rat.

– Det vi vet nu är att en del butiker är väl­digt nöj­da och någ­ra är miss­nöj­da. Vi har ty­värr haft otur med väd­ret då de­lar av ar­range­mang­et har reg­net bort vid någ­ra till­fäl­len, kon­sta­te­rar Björn.

BIO. Den ti­di­ga film­vis­ning­en drog tor­get fullt. ”Vai­a­na” loc­ka­de publik i al­la åld­rar den sista lång­tors­da­gen för i år.

Bild: MA­RIA HJULSTRÖM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.