Prem­mert: ”Vi pla­ne­rar som tänkt”

Hallands Nyheter - - Varberg - REBECKA KVINT 010-471 53 69 rebecka.kvint@hn.se

Pro­jekt­le­da­ren för Väs­ter­port, Claes Prem­mert, är glad att mar­k­un­der­sök­ning­ar­na är kla­ra och att re­sul­ta­tet av dem nu kan in­gå i den fort­sat­ta pla­ne­ring­en av den nya stads­de­len – sär­skilt som de obe­hag­li­ga över­rask­ning­ar­na var få.

I vil­ken grad är du för­vå­nad över re­sul­ta­tet av mar­k­un­der­sök­ning­ar­na?

– I väl­digt li­ten grad. Mar­ken har ju un­der­sökts en del ti­di­ga­re så vi viss­te un­ge­fär vad man kun­de tän­kas hit­ta. Men att för­ore­ning­ar­na var så pass om­fat­tan­de och sprid­da i det söd­ra av de två värst för­o­re­na­de om­rå­de­na var li­te för­vå­nan­de. Vi viss­te att där kun­de va­ra för­o­re­nat men om­rå­det var nå­got stör­re än vad vi trod­de att det skul­le va­ra, sä­ger Claes Prem­mert. Structor ser ing­et be­hov av att änd­ra pla­ner­na för Väs­ter­port. Vil­ken är din be­döm­ning?

– Vi pla­ne­rar vi­da­re som tänkt. Vi mås­te så klart va­ra noggranna med de mest för­o­re­na­de om­rå­de­na. Det för­o­re­na­de om­rå­det vid ci­ster­ner­na och norrut har vi än­då in­te tänkt byg­ga bo­stä­der på. Men om­rå­det i ham­nen vill vi byg­ga i och där mås­te vi kanske ta bort mas­sor­na och er­sät­ta dem.

Hur hög är mer­kost­na­den för att byg­ga på för­o­re­nad mark som den­na?

– Jag kan in­te sva­ra på det i pro­cent. Det är oli­ka från fall till fall. Men den de­len av kost­na­den ska vi för­dju­pa oss i till­sam­mans med Structor un­der hös­ten.

Vem ska be­kos­ta det?

– Kom­mu­nen kom­mer att gö­ra åt­gär­der så att det blir bygg­bar mark som säljs. Det kom­mer så klart att av­speg­la sig på pri­set. Man har ett an­svar för den mark som man säl­jer.

Ska kom­mu­nen ja­ga de skyl­di­ga till för­ore­ning­ar­na?

– Nej för det är näs­tan omöj­ligt. Det går in­te att läg­ga mö­da på det. Och att det slängts so­por i om­rå­det är ju kom­mu­nens eget an­svar.

PLANPROGRAMMET FÖR Väs­ter­port ska ut på sam­råd i höst. Tro­ligt­vis klub­bas för­sla­get för sam­råd på bygg­nads­nämn­dens mö­te i slu­tet av sep­tem­ber. I så fall pre­sen­te­ras för­sla­get för all­män­he­ten i bör­jan av ok­to­ber.

De som pla­ne­rar Väs­ter­port tän­ker smygstar­ta ar­be­tet med den förs­ta de­talj­pla­nen re­dan in­nan planprogrammet är an­ta­get – för­ut­satt att sam­rå­det in­te bju­der på någ­ra enor­ma pro­tes­ter.

– Om allt går som tänkt ska de förs­ta bo­stä­der­na kun­na bör­ja byg­gas vin­tern 2019 – 2020. Går ar­be­tet med att hö­ja mar­ken och stöt­ta ka­jer­na bra ska det förs­ta kvar­te­ret kun­na stå klart 2022. För­ut­satt att allt går som det ska – var står pro­jek­tet näs­ta som­mar?

– Då är vi för­hopp­nings­vis långt fram­me i ar­be­tet med den förs­ta de­talj­pla­nen. Tro­ligt­vis har vi ock­så en dis­kus­sion med bygg­her­rar så de kan bör­ja byg­ga 2020. För­ut­satt att allt går som på räls.

Bild: REBECKA KVINT

PLA­NE­RAR. Claes Prem­mert är kom­mu­nens pro­jekt­le­da­re för Väs­ter­port.

Bild: VAR­BERGS KOM­MUN / REBECKA KVINT

VÄRST FÖR­O­RE­NAT. De röd­mar­ke­ra­de om­rå­de­na vi­sar var de värs­ta för­ore­ning­ar­na finns.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.