HN FRÅ­GAR: TYC­KER DU ATT LÅNG­TORS­DA­GAR­NA SKA VA­RA KVAR?

Hallands Nyheter - - Varberg -

Elwy Åkes­son, Var­berg, med hun­den Kleo

– Nej. Jag är ald­rig här för­u­tom i dag då jag ska se bion. Jag tyc­ker in­te att Lång­tors­da­gar­na är för nå­gon spe­ci­ell. Det kun­de va­rit mer som en mat­mark­nad i stäl­let, det ha­de va­rit för al­la.

An­ton Gustafs­son, Var­berg

– Gär­na! Jag tyc­ker att det kom­mer in myc­ket folk till stan för det­ta och det är trev­ligt. Men jag tyc­ker att man kun­de för­yng­ra.

Pe­ter Sö­derqvist, Var­berg

– Då får man för­bätt­ra sig re­jält! Flyt­ten av ti­vo­lit är en miss. Och som på Hem­ma­kvälls eve­ne­mang, då tog gre­jer­na slut ef­ter 30 mi­nu­ter. Man mås­te pla­ne­ra för att det kan kom­ma myc­ket folk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.