Hal­ländsk na­zist kan mis­ta li­cens

Hallands Nyheter - - Nyheter - Ma­ria.hjulstrom@hn.se

En man i 25-års­ål­dern som är med­lem i Nor­dis­ka mot­stånds­rö­rel­sen har fått si­na ge­vär och sin am­mu­ni­tion be­slag­tag­na. I ut­red­ning­en står att ris­ken är stor att vap­nen kan miss­bru­kas.

I slu­tet av ju­ni be­slag­tog po­li­sen två ge­vär och am­mu­ni­tion som ägs av en man bo­en­de på en ort i nor­ra Halland.

I po­li­sens be­slut står att man­nen är ”myc­ket ak­tiv” med­lem i Nor­dis­ka mot­stånds­rö­rel­sen, NMR, en or­ga­ni­sa­tion som fö­re­språ­kar väp­nad kamp och re­vo­lu­tion med må­let att in­rät­ta en nor­disk na­tio­nal­so­ci­a­lis­tisk re­pu­blik.

Po­li­sen skri­ver vi­da­re att fle­ra an­häng­a­re till NMR har dömts och miss­tänkts för grova och ide­o­lo­giskt mo­ti­ve­ra­de vålds­brott. Sä­ker­hetspo­li­sen har va­rit med i ut­red­ning­en kring man­nens lämp­lig­het.

Po­li­sens re­kom­men­da­tion till för­valt­nings­rät­ten, som har man­da­tet att kun­na slut­gil­tigt åter­kal­la man­nens va­pen­li­cens, är att ”det finns be­ak­tans­vär­da ris­ker” i mil­jön som man­nen vis­tas i att va­pen kan kom­ma att miss­bru­kas.

Hallän­ning­en själv skri­ver själv via sin ad­vo­kat till för­valt­nings­rät­ten att man över­kla­gar be­slu­tet att be­slag­ta vap­nen.

Man­nen skri­ver att hans uppgift i NMR är att de­la ut flyg­blad, de­mon­stre­ra och att del­ta i ”so­ci­a­la ak­ti­vi­te­ter så som stu­die­cirk­lar och mid­da­gar”. I över­kla­gan skri­ver man­nen vi­da­re att de två vap­nen an­vänds till jakt, samt att han in­te är dömd för nå­got brott ti­di­ga­re.

Det är nu upp till för­valt­nings­rät­ten att fat­ta be­slut om vap­nen ska åter­läm­nas el­ler va­pen­li­cen­sen åter­kal­las.

MA­RIA HJULSTRÖM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.