Ny hy­res­gäst på gång i cen­tral bu­tikslo­kal

Hallands Nyheter - - Falkenberg - MÅRTEN SAMU­EL­SON 010-471 52 74 mar­ten.samu­el­son@hn.se

Ett halv­år har gått se­dan JC läm­na­de bu­ti­ken på hör­net av Köp­mans­ga­tan­ny­ga­tan och lo­ka­len står fort­fa­ran­de out­hyrd.

HN har ti­di­ga­re be­rät­tat att JC strax fö­re jul med­de­la­de att bu­ti­ken i Fal­ken­berg skul­le läg­gas ned. Sista ja­nu­a­ri stäng­des af­fä­ren och nå­gon ny hy­res­gäst har än­nu in­te flyt­tat in i det cen­tra­la lä­get.

– De har in­te sagt upp sitt kon­trakt så vi kan in­te hy­ra ut i nu­lä­get, be­rät­ta­de Sve­ne­rik Pe­der­sen för HN i mars.

HAN ÄR ORD­FÖ­RAN­DE för HSB Opa­len som hyrt ut lo­ka­len till kläd­ked­jan och en­ligt Sven-erik Pe­der­sen har man fort­fa­ran­de in­te fått nå­gon upp­säg­ning från JC.

– De tog sitt pick och pack och stack ut­an att sä­ga någon­ting. Där­för satt vi li­te bak­bund­na ett tag ut­an att kun­na gö­ra någon­ting. Men nu har vi fått klar­tec­ken från vår ju­rist att vi kan le­ta ef­ter en ny hy­res­gäst i och med att de läm­nat lo­ka­len och sagt upp al­la si­na abon­ne­mang.

– Vi lig­ger i för­hand­ling­ar om att hy­ra ut den igen. I och med att det finns bo­stads­rät­ter ovan­på kan man in­te ha vil­ken verk­sam­het som helst. Men vi räk­nar med att kun­na hy­ra ut lo­ka­len i bör­jan på hös­ten. Det är pla­nen i al­la fall och vi ser ljust på fram­ti­den, sä­ger Sven-erik Pe­der­sen. Ni mås­te väl ha gått mis­te om en hel del i hy­resin­täk­ter un­der den här pe­ri­o­den?

– Själv­klart gör vi en för­lust

”Vi räk­nar med att kun­na hy­ra ut lo­ka­len i bör­jan på hös­ten. Det är pla­nen i al­la fall och vi ser ljust på fram­ti­den” SVEN-ERIK PE­DER­SEN

HSB opa­len

på lo­ka­len för till­fäl­let. Men vi räk­nar med att de peng­ar­na kom­mer in förr el­ler se­na­re. Vi har ju en ju­rist in­kopp­lad och vår för­hopp­ning är att JC ska gö­ra rätt för sig.

HN HAR UT­AN fram­gång sökt en kom­men­tar från nå­gon på JC:S hu­vud­kon­tor i Stock­holm.

Bild: EDITH CAMILLA SVENS­SON

IGENBOMMAT. I ett halv­år har lo­ka­len för den ti­di­ga­re Jc-bu­ti­ken stått tom. Men nu är nå­got på gång.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.