Änt­li­gen dags för kräf­tor i al­la for­mer

Hallands Nyheter - - Mat - MIA GAHNE mia.gahne@tt­spekt­ra.se

”Få rät­ter är bätt­re läm­pa­de att kom­plet­te­ra ka­la­set med.”

Kräf­tor­nas tid är här! Fyll ut fes­ten med läck­ra sen­som­mar­pa­jer. Mät­tan­de och hur gott som helst.

Det spe­lar ing­en roll att kräft­sä­song­en nu­me­ra på­går året runt, det är i augusti vi an­falls av lus­ten att stäl­la till med kräft­ski­va. Må det va­ra i go­da vän­ners lag el­ler på tu­man­hand.

I land och ri­ke bul­las det upp med små kok­ta kra­ba­ter och al­le­han­da till­be­hör. På väst­kus­ten är det van­ligt med havs­kräf­tor och i öv­ri­ga lan­det hål­ler man sig of­tast till sig­nalkräf­tor. Själv gil­lar jag bå­de och, men har som prin­cip att en­dast äta de fi­lu­rer som fis­kats i svens­ka vat­ten – ef­tersom jag an­ser att de är sjutu­sen­falt go­da­re och där­med vär­da att sat­sa en li­ten slant ext­ra på. Spe­ci­ellt ef­tersom det i min värld knap­past är nå­got stän­digt åter­kom­man­de nöje. Är det fest, så är det!

Och till fes­ten kräfvas som be­kant vis­sa dryc­ker när det är kräf­tor in­blan­da­de. Vil­ket lätt kan få si­na följ­der med tan­ke på den lil­la mängd mat som fak­tiskt kon­su­me­ras och hur lång tid det tar att ska­la en kräf­ta jäm­fört med att sve­pa en snaps.

Där­för vill jag slå ett slag för pa­jen. Få rät­ter är bätt­re läm­pa­de att kom­plet­te­ra ka­la­set med. En ma­tig paj med smak och stuns gör un­der­verk för bå­de ba­lans och baluns. Många av oss be­hö­ver li­te ext­ra fett och kol­hyd­ra­ter för att kla­ra av att bry­ta ned di­ver­se rus­dryc­ker. Kräf­tor är ab­so­lut ka­las­gott, men de är san­ner­li­gen ing­et man står sig på.

Där­för har jag nu, som den go­da med­bor­ga­re jag är, prov­la­gat och tes­tat mig fram till des­sa skö­na paj­kom­pi­sar här in­till, al­la in­spi­re­ra­de av års­ti­den och fest­lig­he­ter­na som kom­ma skall. Välj en el­ler al­la tre. Al­ter­na­tivt se dem blott som in­spi­ra­tion och kan­hän­da en li­ten på­min­nel­se om att det kan va­ra klokt att stäl­la fram nå­got yt­ter­li­ga­re och me­ra ma­tigt på bor­det än knäc­ke­bröd och krydd­ost.

Dess­utom finns det ju fak­tiskt skal­djur­sal­ler­gi­ker samt kin­ki­ga gäs­ter som alls in­te gil­lar kräf­tor. Tro’t el­ler ej.

Bil­der: STINA STJERNKVIST

MED SVAMP. En paj med kan­ta­rel­ler för­hö­jer bå­de sma­ken och kräf­tor­na.

TILL EFTERRÄTT. En ga­let­te går ga­lant att svänga ihop och pas­sar fint som des­sert. Den här har fyllts med sä­song­ens per­si­kor och hal­lon.

GOTT OCH SNYGGT. En chee­seca­ke med kräft­stjär­tar är in­te ba­ra vac­ker. Den sma­kar ock­så ljuv­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.