Spe­la­de mus­lim för att över­le­va

Nu be­rät­tar Johan Gustafs­son om si­na sex år som fånge

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Kamp. Trött­het. Be­fri­el­se.

Så sam­man­fat­tar Johan Gustafs­son de näs­tan sex år som han sut­tit fång­en i ök­nen ef­ter att ha bli­vit kid­nap­pad i Mali.

– Det har va­rit ex­tremt en­samt, sä­ger Gustafs­son som kon­ver­te­ra­de till islam för att räd­da sitt liv.

Bi­len kör länge ge­nom ök­nen. Plöts­ligt sit­ter man­nen han kal­lat ”Tax­i­chauf­fö­ren” bakom rat­ten, sam­me per­son som kör­de ut ho­nom i ök­nen från Tim­buk­tu den där ödes­dig­ra da­gen i no­vem­ber för snart sex år se­dan. Johan Gustafs­son vet in­te om det än. Har slu­tat hop­pas för län­ge­se­dan. Men det är ”Tax­i­chauf­fö­ren” som ska kom­ma att kö­ra ho­nom till frihet. Bi­len stan­nar till slut vid en grupp som står och vän­tar.

– Jag hör på kling­an­de svens­ka: ”Johan?” Jag sva­rar ”ja”. Jag går över och häl­sas av ett gäng tår­ög­da svens­ka po­li­ser. De blir en skyd­dan­de mur runt mig än­da till dess att vi lan­dar på Ar­lan­da, sä­ger Gustafs­son.

Fri­släp­pan­det från ter­ror­stämp­la­de al-qai­das nord­af­ri­kans­ka gren be­skri­ver Gustafs­son som ovän­tat och odra­ma­tiskt.

– Jag trod­de ald­rig det skul­le bli så lätt. Plöts­ligt öpp­nas en dörr och jag är fri.

Från förs­ta stund sä­ger han sig ald­rig ha hyst någ­ra stör­re för­hopp­ning­ar om hjälp från Sve­ri­ge.

–Jag vet in­te var­för jag släpp­tes, hop­pas de var rik­tigt re­jält tröt­ta på mig. Jag hop­pas och tror att Sve­ri­ge hål­ler på sin policy att in­te be­ta­la lö­se­sum­mor. Det är fel och för­sät­ter folk i fa­ra.

Mali ha­de bör­jat bli allt mer oro­ligt när den svens­ke IT­kon­sul­ten kom­mer dit un­der en mo­tor­cy­kel­re­sa som var tänkt att slu­ta i Syd­af­ri­ka. I stäl­let kid­nap­pas han, syd­af­ri­ka­nen Step­hen Mcgown och ne­der­län­da­ren Sjaak Rij­ke från ho­tell Ala­fia i Tim­buk­tu. En tysk som gör mot­stånd skjuts ihjäl.

Gustafs­son och Mcgown hölls till­sam­mans till svens­ken släpp­tes för om­kring sex vec­kor se­dan – men de ha­de in­te så stort stöd av varand­ra. Tvärtom kun­de det ibland va­ra gans­ka dålig stäm­ning, be­rät­tar Gustafs­son som in­te har pra­tat med Mcgown som ny­li­gen ock­så släpp­tes.

–När man ham­nar i en så­dan här si­tu­a­tion till­sam­mans tror man att man hål­ler ihop och gör det bäs­ta av si­tu­a­tio­nen. Så är det in­te all­tid. Vi ha­de in­te sär­skilt myc­ket kon­takt. Vi var på sam­ma plats och kom­mu­ni­ce­ra­de, men lyc­ka­des in­te sam­ar­be­ta.

För att över­le­va spe­lar Gustafs­son en roll. Han låt­sas kon­ver­te­ra till islam, en re­li­gi­on han in­te har nå­gon sär­skilt stor kun­skap om. Då slip­per han va­ra ked­jad om nät­ter­na, han kan rö­ra sig fritt i läg­ret och han ber till­sam­mans med si­na kid­nap­pa­re – som han be­skri­ver som unga kil­lar från ök­nen.

– Jag ser det in­te som om jag har va­rit mus­lim, ut­an jag tving­a­des in i den rol­len för att räd­da mitt liv. De här per­so­ner­na var in­te mi­na vän­ner. Det har va­rit ex­tremt en­samt. Det var en lång tid, ut­an mänsk­lig vär­me och kon­takt med min fa­milj.

När Gustafs­son ser till­ba­ka på ti­den i fång­en­skap minns han fle­ra svå­ra stun­der, då han bland an­nat har fruk­tat för sitt liv.

I bör­jan, när han fort­fa­ran­de var choc­kad och blåsla­gen ef­ter att ha le­gat på fla­ket när han kör­des ut i ök­nen, fick han en röd­gul t-trö­ja av kid­nap­par­na, en färg han kopp­la­de ihop med blod. När han och Sjaak Rij­ke såg hur det rig­ga­des upp ka­me­ror med en flag­ga bakom var de över­ty­ga­de om att de skul­le skju­tas.

– Jag tänk­te att det var min sista stund och vil­le ba­ra sit­ta för mig själv och tän­ka på mi­na nä­ra och kä­ra. Det fanns ing­et jag kun­de gö­ra. Det var ju ba­ra en vi­de­o­film som skul­le spe­las in, men när jag gick fram dit ... då tänk­te jag att det var slut.

Gustafs­son trod­de ock­så att hans miss­lyc­ka­de flykt­för­sök 2013, som va­ra­de i 48 tim­mar, skul­le straf­fas med dö­den. Men han fick ba­ra en till­sä­gel­se om att ald­rig gö­ra om det.

–De ste­gen kom­mer jag ald­rig glöm­ma. Jag ha­de trä­nat och gått mil ef­ter mil i läg­ret. Var­je steg jag tog var ett steg när­ma­re frihet. Det var en enorm käns­la, sä­ger Gustafs­son som be­skri­ver bå­de be­svi­kel­se och lätt­nad ef­ter det att han fång­a­des in igen.

Att kom­ma till­ba­ka sitt van­li­ga liv be­skri­ver han som att cyk­la. – Jag går vi­da­re nu.

So­fia Eriks­son/tt

FOTO: VILHELM STOCKSTAD/TT

Johan Gustafs­son vi­sar upp trö­jan han ha­de på sig när han blev kid­nap­pad i Mali.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.