Över­ras­kan­de bra år för fjäll­rä­ven

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Det blev ett över­ras­kan­de bra år för de svens­ka fjäll­rä­var­na. När he­la fjäll­ked­jan in­ven­te­rats kan fors­kar­na gläd­ja sig åt 27 valp­kul­lar.

Som­ma­ren 2015 var ett rik­tigt bra år för den lil­la fjäll­räv­s­stam­men, ef­tersom det föd­des 88 valp­kul­lar. Fjol­å­ret var ett rik­tigt bot­tenår, med en­dast åt­ta kul­lar. För­hopp­ning­ar­na var in­te högt ställ­da in­för årets in­ven­te­ring, ef­tersom rap­por­ter­na ta­la­de om fort­satt ma­ger till­gång på små­gna­ga­re – fjäll­rä­var­nas hu­vud­fö­da. Där­för är 27 kul­lar en po­si­tiv över­rask­ning. (TT)

FOTO: PETTER HÄLLBERG/ SVENS­KA JÄLLRÄVSPROJEKTET

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.