”S över­lev­de It-skan­da­len”

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

POLITIK. Ha­ve­ri­et på Trans­port­sty­rel­sen som led­de till att två S-mi­nist­rar fick läm­na re­ge­ring­en tycks in­te ha ska­dat So­ci­al­de­mo­kra­ter­na som i Svt/novus se­nas­te opi­ni­ons­un­der­sök­ning ökar med 2 pro­cen­ten­he­ter jäm­fört med den för­ra mät­ning­en i slu­tet av maj. I mät­ning­en ham­nar de på 29,2 pro­cent.

– Man kan sä­ga att de har över­levt It-skan­da­len. Stefan Löfven han­te­ra­de det ge­nom att vi­sa nå­gon form av be­slut­sam­het, sä­ger Jonas Hinn­fors, pro­fes­sor vid Gö­te­borgs uni­ver­si­tet. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.