Bar­nen för­lo­ra­re i dålig luft

”En ge­nom­snitt­lig dag i Kina mot­sva­rar fy­ra ci­ga­ret­ter – en dålig dag 20–30 styc­ken”

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Myn­dig­he­ter­na lo­var bätt­re luft och livs­kva­li­tet åt Ki­nas be­folk­ning.

Fa­cit hit­tills i år – en mot­satt ut­veck­ling.

Da­vid Dong i Pe­king hör till de mest ut­sat­ta. Han är barn och dess­utom drab­bad av ast­ma.

In­om- el­ler ut­om­hus? Den här da­gen är va­let en­kelt för Han­nah Dong när hon väl­jer plats på ett kafé. Him­len är klar­blå över Pe­king, det är som­mar och då be­hö­ver in­te kol­ver­ken dri­vas i sam­ma höga takt som un­der den kal­la vin­tern. Där­för kan Han­nah sit­ta ut­om­hus när hon be­rät­tar fa­mil­jens histo­ria.

Pre­cis som många and­ra ki­ne­sis­ka för­äld­rar har hon gett sin son bå­de ett ki­ne­siskt och ett väs­ter­ländskt namn. När Da­vid var tre år upp­täck­te fa­mil­jen att han ha­de and­nings­svå­rig­he­ter.

Ett läkar­be­sök be­kräf­ta­de vad för­äld­rar­na miss­tänk­te, de­ras son ha­de ast­ma.

– Han hos­ta­de kraf­tigt och vi för­stod att nå­got var fel. Nu mär­ker vi att han får svå­ra­re att an­das när det är höga hal­ter av luft­för­ore­ning­ar, sä­ger hon.

Forsk­ning har vi­sat att luft­för­ore­ning­ar kan för­vär­ra ast­ma­symp­tom och bland de värst ut­sat­ta grup­per­na är just barn. Liu Chu­an­ke, lä­ka­re vid ett av Pe­kings barn­sjuk­hus, ser en tyd­lig trend:

– När det gäl­ler barn som är 14 år och yng­re har vi sett en klar upp­gång av an­ta­let ast­ma­fall. 1990 var 1,9 pro­cent i den ål­ders­grup­pen drab­ba­de. 2010 var an­de­len 3,2 pro­cent, be­rät­tar han när TT träf­far ho­nom på hans kon­tor.

För en svensk är det svårt att för­stå hur si­tu­a­tio­nen kan va­ra i Pe­king när smo­gen är som värst, och hur pass långa pe­ri­o­der det kan fort­gå. Han­nah Dong väl­jer att be­skri­va hur det var när nu­me­ra femå­ri­ge Da­vid var än­nu yng­re.

– Han bru­ka­de sä­ga till mig och min man att han ”äls­ka­de smo­gen” och tyck­te det var kons­tigt när so­len sken på ho­nom.

Nu­me­ra tar Da­vid Dong ast­ma­me­di­cin i ta­blett­form var­je dag. Vid ext­ra höga hal­ter av för­ore­ning­ar stäng­er hans da­gis, vil­ket sker nå­gon el­ler någ­ra da­gar var­je må­nad.

För fa­mil­jen har de se­nas­te må­na­der­na va­rit tuf­fa, trots myn­dig­he­ter­nas löf­ten om att ta itu med luft­för­ore­ning­ar­na. Ny of­fi­ci­ell myn­dig­hets­sta­tistik vi­sar att stä­der i Kina ha­de fär­re da­gar med bra luft un­der årets förs­ta halv­år jäm­fört med sam­ma pe­ri­od 2016. I Pe­king med om­nejd låg mäng­den ”bra” luft­da­gar på 50,7 pro­cent, en ned­gång med 7,1 pro­cen­ten­he­ter.

– Lan­dets myn­dig­he­ter häv­dar att luft­kva­li­tén bli­vit myc­ket bätt­re. Även om vi kan se en viss för­bätt­ring un­der en tids­pe­ri­od på fle­ra år vi­sar vå­ra ana­ly­ser att det in­te är så stor skill­nad som de vill gö­ra sken av, sä­ger Eli­sa­beth Mul­ler.

2010 grun­da­de hon, ihop med sin far, or­ga­ni­sa­tio­nen Ber­ke­ley Earth i Ka­li­for­ni­en som ana­ly­se­rar luft­kva­li­te­ten i Kina. Bland an­nat vill man vi­sa på­ver­kan på män­ni­skor ge­nom en jäm­fö­rel­se med rök­ning. Eli­sa­beth Mul­ler för­kla­rar:

– Det­ta är ju nå­got som på­ver­kar män­ni­skor lång­sik­tigt, pre­cis som rök­ning. En ge­nom­snitt­lig dag i Kina mot­sva­rar fy­ra ci­ga­ret­ter, en dålig dag hand­lar det i stäl­let om 20–30 styc­ken.

To­bi­as Ös­ter­berg/tt

FOTO: MAJA SUSLIN/TT

And­rum. När TT träf­far Han­nah Dong med so­nen Da­vid är det är som­mar och hal­ter­na av luft­för­ore­ning­ar är lå­ga. Be­tyd­ligt vär­re kan det va­ra på vin­tern och som re­gel stäng­er Pe­kings sko­lor nå­gon el­ler någ­ra da­gar var­je må­nad på grund av luft­för­ore­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.