Nord­ko­re­a­ex­pert: Sve­ri­ge har en roll att spe­la

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Det be­hövs in­bland­ning från tred­je part för att mins­ka spän­ning­ar­na mel­lan Nordkorea och USA, en­ligt John Delu­ry, lek­tor vid Se­oul­ba­se­ra­de Yon­sei Uni­ver­si­ty.

– Det är in­te ett tomt hot, det är väl­digt spe­ci­fikt, sä­ger han om det se­nas­te ro­bot­ho­tet.

Det nord­ko­re­ans­ka ho­tet om att skju­ta ro­bo­tar som ska slå ner i vatt­nen ut­an­för Gu­am är kon­kret, och in­te det van­li­ga va­pen­skram­let, en­ligt John Delu­ry, lek­tor i Ki­nastu­di­er och Nord­ko­re­a­ex­pert.

– Jag ser in­te hur de skul­le kun­na lå­ta bli att ge­nom­fö­ra pla­ner­na om man in­te lyc­kas kom­ma över­ens in­nan. Det är en väl­digt spe­ci­fik var­ning, och van­ligt­vis ge­nom­för Nordkorea det de sagt att de ska gö­ra, sä­ger han.

Om Nordkorea gör verk­lig­het av ho­tet kan USA tving­as för­sö­ka att skju­ta ned ro­bo­tar­na.

–USA har ett Thaad­bat­te­ri på Gu­am, som man kanske mås­te för­sö­ka att an­vän­da. Det finns för- och nack­de­lar med det. Det är in­te ett bra sce­na­rio, för USA mås­te sva­ra på nå­got sätt, och där­ef­ter är vi än­nu när­ma­re klipp­kan­ten, sä­ger Delu­ry. Vad är för- och nack­de­lar­na med att skju­ta ner ro­bo­tar­na?

– För­de­len är att man kan lyc­kas, och nack­de­len är att man kan miss­lyc­kas.

Nu är det en­ligt Delu­ry dags för det in­ter­na­tio­nel­la sam­fun­det att age­ra.

– Det är väl­digt vik­tigt att tred­je­partslän­der fun­de­rar över sin roll. Det ser ut som att det hand­lar om Nordkorea och USA, men vi fal­ler al­la med Kim Jong-un och Do­nald Trump, sä­ger han.

Sve­ri­ge har en roll att spe­la.

–Vi mås­te hit­ta sätt som kan få län­der­na att in­le­da di­a­log. Sve­ri­ge är så klart en stark för­käm­pe för di­a­log, och Sve­ri­ge är ock­så skydds­makt för USA och en vik­tig di­a­log­ka­nal för att få bå­da län­der­na att bac­ka, sä­ger Delu­ry.

Gustav Sjö­holm/tt

FOTO: US NAVY/AR­KIV

Ame­ri­kans­ka sjö­män övar på ro­bot­krys­sa­ren USS Prin­ce­ton ut­an­för Gu­am.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.