Till­ba­ka i full trä­ning

Minst tolv må­na­der sa lä­ka­ren att åter­hämt­ning­en från ope­ra­tio­nen av kors­ban­det skul­le ta. Men nio må­na­der se­na­re trä­nar An­ne­li Bengts­son åter igen för fullt.

Hallands Nyheter - - Väder & Vind - KARL-OS­KAR SKEPPSTEDT karl-os­kar.skeppstedt@hn.se

Det var ef­ter ett trä­nings­lä­ger påsken 2016 som kors­ban­det gick av för Böl­jans An­ne­li Bengts­son. Se­dan fick hon vän­ta ett halv­år in­nan ope­ra­tio­nen i slu­tet av ok­to­ber för­ra året.

Men att läg­ga ned fot­bol­len var ald­rig ett al­ter­na­tiv för 35-åring­en.

– ÄLS­KAR MAN fot­boll så gör man. Tan­ken var he­la ti­den att jag skul­le kom­ma till­ba­ka. Men det blev li­te lång vän­tan, sä­ger An­ne­li Bengts­son som tja­ta­de på lä­kar­na för att snab­ba på pro­ces­sen.

Men nu är se­nan som gick av ut­bytt mot en star­ka­re, så ris­ken att kors­ban­det ska gå av igen är väl­digt li­ten.

Se­dan en vec­ka till­ba­ka trä­nar An­ne­li för fullt, men re­dan in­nan som­marup­pe­hål­let tog vid i mit­ten av ju­li kör­de hon på 80 pro­cent och hann med att sit­ta på bän­ken sista mat­chen fö­re up­pe­hål­let.

– Man kän­ner ju smär­ta ett tag ef­teråt även fast jag kan kö­ra för fullt nu. Det är in­te med rap­pa steg man går av trä­ning­ar­na di­rekt, sä­ger hon.

På lör­dag vän­tar Väs­terås bor­ta för Böljan i förs­ta se­ri­e­mat­chen ef­ter som­marup­pe­hål­let.

Då finns in­te An­ne­li Bengts­son med i trup­pen. Hon sä­ger att hon vill star­ta med att hop­pa in i bla­get.

– Jag är in­te stres­sad på nå­got sätt. Får jag tio mi­nu­ter med mitt lag i höst så är jag nöjd. Det är men­talt job­bigt att gå på re­hab, så jag är nöjd att ba­ra kun­na trä­na igen.

– För­hopp­ning­en är att jag åt­minsto­ne ska va­ra med på bän­ken al­la mat­cher un­der hös­ten. Men man mås­te ju le­ve­re­ra ock­så. Det tar en li­ten stund att hit­ta till­ba­ka till snabb­he­ten och ti­ming­en i spe­let, sä­ger An­ne­li.

IN­NAN SOM­MARUP­PE­HÅL­LET tog vid ha­de Böljan lyc­kats sam­la ihop åt­ta po­äng. Två mat­cher har de vun­nit i år och lig­ger näs­tjum­bo i ta­bel­len.

I nio av se­ri­e­mö­te­na har Böljan gått mål­löst från pla­nen...

La­get be­hö­ver allt­så få igång mål­skyt­tet och bör­ja vinna mat­cher om man ska lyc­kas hål­la sig kvar i se­ri­en.

An­ne­li tror dock in­te att hon är den som kan vän­da den ne­ga­ti­va tren­den.

– Jag är in­te den som av­gör nå­got spel så. Men jag kan pus­ha på la­get och för­sö­ka få dem på bätt­re tan­kar. Ska vi vän­da den ne­ga­ti­va tren­den så krävs det ju in­sat­ser från he­la la­get. Jag tror vi be­höv­de det­ta up­pe­håll, sä­ger hon.

– Vi kör­de igång för­ra vec­kan igen. Vi be­hö­ver sat­sa fram­åt nu. Vi be­hö­ver få ord­ning på om­ställ­ning­ar­na, så vi kom­mer med folk på rätt si­da och kan kom­ma med myc­ket folk i box­en. Men det känns som att det kom­mer nu, sä­ger hon.

”Man kän­ner ju smär­ta ett tag ef­teråt även fast jag kan kö­ra för fullt nu. Det är in­te med rap­pa steg man går av trä­ning­ar­na di­rekt”

ANNELIE BENGTS­SON

FÖRS­TA TESTEN PÅ om Böljan har fått till det, kom­mer på lör­dag när Böljan mö­ter Väs­terås BK 30 på bor­ta­plan.

Bild: RO­BERT BOMAN

KORS I TA­KET. An­ne­li Bengts­sons långa från­va­ro är över. Böl­jans 35-åri­ga mitt­fäl­ta­re är i full trä­ning se­dan en dryg vec­ka till­ba­ka. Men hon lo­var inga un­der­verk

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.