Aslla­ni är till­ba­ka i Lin­kö­ping

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

Ef­ter fem år ut­om­lands vänder Ko­so­va­re Aslla­ni hem. Hem till Lin­kö­ping. Hem till da­mall­svens­kan. – Det känns näs­tan sur­re­a­lis­tiskt, sa­de hon.

2011 läm­na­de Ko­so­va­re Aslla­ni Lin­kö­ping. Se­dan dess har hon hun­nit med en ettå­rig vis­tel­se i Kristi­an­stad, och spel i de eu­ro­pe­is­ka stor­klub­bar­na Pa­ris Saint­ger­main och Man­ches­ter Ci­ty.

Nu är den 28-åri­ga lands­lags­stjär­nan till­ba­ka där allt en gång bör­ja­de.

PÅ TORS­DA­GEN BLEV åter­koms­ten till Lin­kö­ping of­fent­lig. Mitt­fäl­ta­ren Aslla­ni gör där­med sin to­talt tred­je se­jour – den förs­ta var mel­lan 2007–2009 – i den da­mall­svens­ka ta­bel­let­tan.

– Det känns jät­te­bra att kom­ma till­ba­ka till Lin­kö­ping. Klub­ben har ett tänk som pas­sar mig, sa­de hon på en press­kon­fe­rens.

För Cor­ren ut­veck­la­de hon se­dan si­na tan­kar:

– Taj­ming­en känns helt rätt. Jag vil­le läm­na Man­ches­ter Ci­ty på top­pen.

– Jag har haft fem år ut­om­lands och kän­ner att jag har mi­na bäs­ta år fram­för mig. Jag spe­lar min bäs­ta fot­boll just nu.

Att flyt­ta hem till Lin­kö­ping var ett en­kelt val för Aslla­ni.

– Det var na­tur­ligt att väl­ja Lin­kö­ping. Jag har min fa­milj här, ska man flyt­ta hem ska man gö­ra det på rik­tigt, sa­de hon.

LINKÖPINGS TRÄ­NA­RE KIM Björ­ke­gren hop­pas att Aslla­ni, som har över 100 lands­kam­per på sitt CV och som star­ta­de samt­li­ga mat­cher för Sve­ri­ge i EM i Ne­der­län­der­na, ska kun­na bi­dra med er­fa­ren­het till trup­pen.

– Hon en två­vägs­spe­la­re, en spe­la­re som kom­mer pas­sa oss per­fekt, sa­de han på press­kon­fe­ren­sen.

Sam­ti­digt med­de­la­de Lin­kö­ping att lands­lags­för­sva­ra­ren Jes­si­ca Samu­els­son läm­nar la­get. En­ligt klubb­di­rek­tö­ren Ma­ria Hag­ström har dock 25-åring­en, som spe­lat i Lin­kö­ping se­dan 2010, än­nu in­te gjort klart med nå­gon ny klub­ba­dress.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.