Vän­tad bord­ten­ni­strupp till lag-em

Hallands Nyheter - - Sporten -

BORDTENNIS: Kristi­an Karls­son, Mat­ti­as Karls­son, Pär Ge­rell, An­ton Källberg och Jon Pers­son. Det är den svens­ka bord­ten­ni­strup­pen till lag-em i Lux­em­burg 13–17 sep­tem­ber.

Trup­pen är den vän­ta­de. Det är de fem högst ran­ka­de spe­lar­na som ta­gits ut, och de som re­pre­sen­te­rat Sve­ri­ge i de se­nas­te mäs­ter­ska­pen.

”Vi är se­mi­fi­nal­see­da­de och mål­sätt­ning­en är att slåss om gul­det vil­ket vi har ka­pa­ci­tet att gö­ra. Vi har ta­git ut fem spe­la­re och om nå­gon spe­la­re skul­le bli ska­dad el­ler sjuk så får vi se om vi fyl­ler den va­kan­sen men nå­gon re­serv är än­nu in­te ut­ta­gen”, sä­ger för­bunds­kap­ten Pe­ter Blomquist i ett press­med­de­lan­de.

Sve­ri­ge spe­lar i grupp D, till­sam­mans med Gre­kland, Ryssland och värd­na­tio­nen Lux­em­burg. De två bäst pla­ce­ra­de län­der­na i grup­pen går vi­da­re till kvarts­fi­nal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.