Holm: ”Jag ha­de tänkt hål­la mig bor­ta”

Hallands Nyheter - - Sporten - Svagt höjd­hoppskval JOEL TIVEMO 031-62 40 00 joel.tivemo@gp.se

Det är snart tio år se­dan Stefan Holm la­de spik­skor­na på hyl­lan. Men när Friidrotts-vm går i Lon­don är han högst del­ak­tig igen, bå­de som trä­na­re och tv­ex­pert – och lär så va­ra in­om en över­skåd­lig fram­tid.

Ting­val­la IP. Stefan Holm krång­lar sig för­bi någ­ra funk­tio­nä­rer ne­dan­för läk­ta­ren och häl­sar. Han ser in­te ut att ha åld­rats nämn­värt. De grå strå­na sit­ter nå­got tä­ta­re än när han gav upp kar­riä­ren 2008 – an­nars är det som att en av svensk friidrotts störs­ta kli­vit di­rekt från världs­sce­nen till en un­dan­skymd till­va­ro som trä­na­re på en värm­ländsk fri­id­rotts­täv­ling. För det är det han gör i dag. Det var in­te så det var tänkt.

– Jag ha­de tänkt hål­la mig bor­ta. Om Melwin, min son, vil­le täv­la kun­de jag ta en ung­doms­grupp och föl­ja den, sä­ger han.

MEN HAR DU hop­pat 2.40 och ta­git Os-guld är det många som vill ha din hjälp. 2014 stod So­fie Skoog och Eve­li­na Er­lands­son ut­an trä­na­re. Ef­ter en tids fun­de­ring kon­sta­te­ra­de Holm att det ef­ter sex år ut­an höjd­hopp på elit­ni­vå kun­de va­ra dags igen.

– Det fak­tum att jag ha­de sett dem trä­na och tyck­te att det fanns sa­ker som jag ha­de ve­lat änd­ra på om jag ha­de va­rit de­ras trä­na­re fick mig att tän­ka ”var­för in­te ge det ett för­sök?”, sä­ger han och tit­tar ut över an­lägg­ning­en.

ÄVEN OM HAN gär­na tar med sig si­na ad­ep­ter till mo­der­klub­ben Kils lo­ka­ler är det här den mesta av trä­ning­en sker. Her­rar­nas höjd­hopp på Karl­stads GP har pre­cis av­slu­tats. Fa­bi­an Del­ryd vann på 2.20, två cen­ti­me­ter från sitt års­bäs­ta. Med det är han över­läg­sen et­ta i Sve­ri­ge i år. Holm har hand om tre kil­lar som slu­ta­de på läg­re höj­der. Svenskt höjd­hopp är in­te vad det en gång var.

– Det har va­rit rätt tunt se­dan Li­nus Thörn­blad la­de av. 2.22 som Fa­bi­an har gjort i år är det högs­ta en svensk har hop­pat ut­om­hus se­dan 2011. I fjol vann du SM på 2.11. 1958 tog en svensk Em-guld på 2.12 – i dyk­stil. Då ska man vinna SM på hög­re än 2.11 2016. Det finns ett par kil­lar som är 16 i dag som är gans­ka bra. Och så en som är 12, min son då, som är gans­ka bra, sä­ger han.

Han är ing­en skryt­sam far. Melwin Holm slog ti­di­ga­re i som­ras världs­re­kord för 12-åring­ar med 1.87. Han är be­tyd­ligt bätt­re än vad Stefan var vid sam­ma ål­der. Och han har yt­ter­li­ga­re en för­del jäm­fört med sin egen far Jon­ny. Stefan be­hö­ver in­te ha ett hel­tids­jobb vid si­dan av trä­narupp­dra­get.

Oav­sett om det har rört sig om pre­ci­sa le­go­byg­gen el­ler väl av­väg­da svar i På Spå­ret har Stefan Holm Bå­de Eri­ka Kin­sey och So­fie Skoog mis­sar höjd­hopps­fi­na­len. Kin­sey rev ut sig på 1,89 och Skoog rev ut sig på 1,92. Desto bätt­re gick det för Sve­ri­ge på 800 me­ter där mäs­ter­skaps­de­bu­tan­ten Han­na Her­mans­son gick vi­da­re till se­mi­fi­nal. Läs mer om VM på gp.se. gjort sig känd som en man som äls­kar siff­ror och sta­tistik. På so­ci­a­la me­di­er pub­li­ce­rar han of­ta in­lägg med stark sta­tis­tiskt prä­gel. Holm me­nar att hans spe­ci­al­in­tres­se kan gyn­na hans ad­ep­ter – så länge det in­te blir för myc­ket av det go­da.

– Det är nog en för­del om jag an­vän­der det på rätt sätt. So­fie har in­te den kol­len och jag bru­kar för­se hen­ne med in­for­ma­tion om hen­nes hop­pan­de. Nu har hon till ex­em­pel kla­rat 1.94 fy­ra gång­er i sitt liv. Hon har gjort el­va täv­ling­ar över 1.92. Det är ju en trygg­het att ha det med sig när hon går in och täv­lar. Men snö­ar man in för myc­ket på de gre­jer­na tror jag nog att det kan bli en be­last­ning. Det kan nog hän­da att det blir så ibland…

MEN SIFFERRABBLANDET ÄR in­te ba­ra av on­do. Det kan ock­så ge fog för en tro på en ny svensk stor­hets­tid i höjd­hopp – kanske med en Holm bå­de som trä­na­re och ak­tiv.

– Jag bru­kar sä­ga att det föds un­ge­fär en rik­tigt bra hop­pa­re vart ti­on­de år. Pa­trik Sjö­berg föd­des 1965. Jag och Staf­fan Strand 1976. Li­nus Thörn­blad 1985 och nu Fa­bi­an Del­ryd 1996. Han är född rätt år för att bli den näs­ta stor­hop­pa­ren i Sve­ri­ge. Se­dan är det nå­gon som är född kring 2005-2006 som ska bli yt­ter­li­ga­re näs­ta, sä­ger han.

Melwin Holm föd­des i ok­to­ber 2004.

FÖRMIDDAGSPASS:

11.00: Ti­o­kamp, her­rar, 100 m: Fredrik Samu­els­son.

11.10: Dis­kus, da­mer, kval­grupp A.

11.45: 110 m häck, da­mer, för­sök.

12.05: Ti­o­kamp, her­rar, längd: Samu­els­son.

12.15: Höjd, her­rar, kval.

12.35: Dis­kus, da­mer, kval­grupp B.

13.55: Ti­o­kamp, her­rar, ku­la: Samu­els­son.

KVÄLLSPASS:

18.00: Ti­o­kamp, her­rar, höjd: Samu­els­son.

20.05: 100 m häck, da­mer, se­mi­fi­nal.

20.10: Längd, da­mer, fi­nal.

20.35: 800 m, da­mer, se­mi­fi­nal: ev Han­na Her­mans­son.

21.10: 1 500 m, her­rar, se­mi­fi­nal: ev Kal­le Berglund.

21.30: Släg­ga, her­rar, fi­nal.

21.45: Ti­o­kamp, her­rar, 400 m: Samu­els­son.

22.25: 3 000 m hin­der, da­mer, fi­nal.

22.50: 200 m, da­mer, fi­nal.

Bild: PETTER ARVIDSON

DUBB­LA JOBB. Stefan Holm är på plats på VM i Lon­don bå­de som tv-pro­fil i Tv4-stu­di­on och som trä­na­re åt So­fie Skoog.

Ar­kiv­bild: LINE SKAUGRUD LANDEVIK

TALANGFULL. Stefan Holms son Melwin slog ti­di­ga­re i som­ras världs­re­kord för 12-åring­ar med ett hopp på 1,87.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.