Fak­ta:

Nya upp­läg­get

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - MATHILDA OLAUSSON/TT

* To­talt kom­mer 18 gam­la del­ta­ga­re att täv­la i ti­o­år­sju­bi­le­et av SVT:S Mäs­tar­nas mäs­ta­re. I stäl­let för att, som i ti­di­ga­re sä­song­er, täv­la in­di­vi­du­ellt har del­ta­gar­na nu de­lats in i lag med and­ra som har täv­lat in­om spor­ter som lik­nar ens egen.

* Ex­em­pel­vis har det bil­dats ett skid­lag, ett fri­id­rotts­lag och ett boll-lag.

* La­gen är in­de­la­de i två oli­ka grup­per som tit­tar­na får föl­ja i de oli­ka pro­gram­men, var­je grupp i sin tur be­står av tre lag. Ett lag kom­mer dess­utom att åka ut i var­je natt­du­ell.

* Till slut står ett lag som seg­ra­re i Mäs­tar­nas mäs­ta­re, till skill­nad från ti­di­ga­re år då en per­son har kam­mat hem pri­set.

* Mäs­tar­nas mäs­ta­re 2018 spe­las in i Gre­kland.

Hur kom­mer det bli att mö­ta and­ra ti­di­ga­re vin­na­re?

– Det är någ­ra styc­ken som verk­li­gen har im­po­ne­rat när de vun­nit. Det är in­te som att man in­te kom­mer att va­ra ner­vös in­nan det här bör­jar kö­ra igång. Mag­da­le­na och hen­nes per­for­man­ce där ne­re var rik­tigt bra, Inge­mar ock­så. Det kom­mer att bli hårt, sä­ger Pe­ter Fors­berg.

FÖR­U­TOM ATT AL­LA del­ta­ga­re i sä­song tio har med­ver­kat ti­di­ga­re, så finns två av de ti­di­ga­re vin­nar­na i skid­la­get. Men An­ders Wist­bac­ka, pro­jekt­le­da­re för Mäs­tar­nas mäs­ta­re, me­nar att det in­te har nå­gon be­ty­del­se. Blir det in­te ojäm­likt?

– Jag bru­kar få den frå­gan of­ta i van­li­ga Mäs­tar­nas mäs­ta­re, och då sä­ger jag att det ju är att du ska va­ra all­si­dig, och det är det som krävs. Nå­gon­stans tror jag att det är det som krävs här ock­så. Vi kom­mer ju an­pas­sa täv­ling­ar­na ef­ter lag. Be­vis­li­gen är de väl­digt bra, men hur går det för dem i lag? Det åter­står att se. Men visst kan man se dem som nå­gon form av fa­vo­ri­ter när de är i det la­get, när de har två av vin­nar­na i sitt lag, sä­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.