Ti­di­ga­re mäs­ta­re gör upp näs­ta år

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

Inge­mar Sten­mark, Mag­da­le­na Fors­berg och Per­nil­la Wi­berg. I ju­bi­le­ums­sä­song­en av SVT:S Mäs­tar­nas mäs­ta­re möts ti­di­ga­re del­ta­ga­re – men den här gång­en täv­lar de i lag. – Det kan nog hän­da att det blir än­nu mer täv­lings­in­rik­tat, sä­ger Mag­da­le­na Fors­berg.

Svt-pro­gram­met Mäs­tar­nas mäs­ta­re, där sport­pro­fi­ler täv­lar i oli­ka slags gre­nar, fyl­ler tio år näs­ta sä­song. Där­för har tv-ka­na­len valt att gö­ra om upp­läg­get i tävlingen.

I stäl­let för att del­ta­gar­na täv­lar in­di­vi­du­ellt är de nu in­de­la­de i oli­ka lag. Dess­utom är det en­bart ti­di­ga­re del­ta­ga­re som gör upp om ti­teln i Mäs­tar­nas mäs­ta­re.

”Jag tyc­ker att det ska bli jät­te­kul att få va­ra med i Mäs­tar­nas mäs­ta­re igen. Det ska bli in­tres­sant att se hur vi in­di­vi­du­el­la ski­då­ka­re kla­rar oss emot la­gid­rot­ta­re i den­na lag­täv­ling. Kul ock­så att få bil­da lag med Per­nil­la Wi­berg och Mag­da­le­na Fors­berg, som är trev­li­ga tje­jer. Jag har go­da min­nen från för­ra gång­en och med åren glöm­mer man ju bort hur tuf­fa vis­sa mo­ment var, som tur är”, sä­ger Inge­mar Sten­mark i ett press­med­de­lan­de.

DE TRE UT­GÖR skid­la­get. Mag­da­le­na Fors­berg, som vann pro­gram­met 2013, ser fram emot att täv­la till­sam­mans med Inge­mar Sten­mark och Per­nil­la Wi­berg.

– Jag har fan­tas­tis­ka lag­kam­ra­ter. Vi är ju så­da­na him­la täv­lings­män­ni­skor vi tre i la­get, så vi får väl li­ta på det, att det räc­ker långt. Men se­dan vet jag ju vil­ka and­ra som ska va­ra med ock­så, det är grym­ma kon­kur­ren­ter, så det där är in­te lätt att ta hem in­te, sä­ger hon.

En mot­stån­da­re till skid­la­get blir den fö­re det­ta box­a­ren Ar­mand Krajnc, som vann Mäs­tar­nas mäs­ta­re 2010. Han in­går i det så kal­la­de kraft­la­get, och går in med in­ställ­ning­en att vinna.

– Jag tyc­ker all­tid att det är ro­ligt på täv­ling. Tyc­ker man att det är ro­ligt, då sti­mu­le­ras en­dor­fi­ner­na och då blir det ock­så ett bra re­sul­tat. To­mas Jo­hans­son vann jag över i fi­na­len sist, så det blir kul att vi ska kö­ra till­sam­mans, sä­ger han.

Pe­ter Fors­berg (vin­na­re 2016) med­ver­kar även han i ju­bi­le­ums­sä­song­en.

– Det kom­mer att bli tufft, och det är otro­ligt bra namn som man kom­mer att få mö­ta så det är in­te ba­ra att åka ner och läg­ga sig på lat­si­dan, sä­ger han.

Bild: MÅRTEN LEVIN

TILL­BA­KA. Inge­mar Sten­mark täv­lar i näs­ta års Mäs­tar­nas mäs­ta­re.

FÖRVÄNTANSFULLT. Det var sol­glas­ö­gon på som gäll­de när Way out West drog igång – som här, strax fö­re The Shins kon­sert.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.