På WOW

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - JACOB SNÖBOHM JENNIFER LAST

sla­git sig ned. Bå­da ha­de rest från Stock­holm för att gå på Way out West. Mest sug­na var de på att se Frank Oce­an.

– Det är kul att al­la vå­ra kom­pi­sar är här ock­så. Det är li­te som att man flyt­tat he­la vår vän­skaps­krets från Stock­holm till Gö­te­borg, sä­ger Mim­mi Cyon.

Fes­ti­va­len öpp­na­de starkt på ef­ter­mid­da­gen med ak­ter som The Ra­dio Dept, Ang­el Ol­sen och Gö­te­borgs­stjär­nan Slow­gold, som fick er­sät­ta den in­ställ­da kon­ser­ten med Beth Dit­to.

Vid Fla­mingosce­nen ha­de Li­sa Jo­hans­son och Fa­ris Hal­teh sla­git sig ned för att säk­ra de bäs­ta plat­ser­na in­för Frank Oce­ans kon­sert på kväl­len.

– Det är sex tim­mar kvar, men jag vet in­te om vi vå­gar gå här­i­från för vi verk­li­gen ha bra plat­ser när han går på sce­nen, sä­ger Li­sa Jo­hans­son.

Det är en skön vi­be, helt en­kelt. Det är trev­ligt att det är i Slotts­sko­gen.”

Kon­sert, Way out West, Aza­lea, 21.20 * Jag und­rar jag om det in­te är höjd­punk­ten den­na fre­dag än­då. Det går in­te att gå på Way out West och in­te se The XX. Per­son­li­gen tyc­ker jag ju att det bäs­ta de har gjort är ett in­tro men med ett al­bum nytt för i år blir det sä­ker­li­gen fler rik­tigt bra lå­tar i kväll. Kon­sert, Stay out West, Ba­nan­pi­ren, 02.15 * Nor­ge är him­la bra på att få fram kvinn­li­ga, unga stjärnskott som ver­kar ha det här med ar­tis­te­ri­et med­fött. Don’t kill my vi­be som släpp­tes i maj är ab­so­lut en hit. Visst är Si­grid ny och så, men det kan bli nå­got stort av hen­ne.

Bild: OLOF OHLS­SON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.