Ketchup­syst­rar­na spred dans­gläd­je

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - ERIK ÅBERG/TT

The ketchup song, Ase­re­jé el­ler Ketchup­sång­en. Kärt barn har många namn. 2002 fick en spansk grupp al­la att dan­sa syn­kro­ni­se­rat en hel som­mar.

Hän­der­na skul­le va­ra öpp­na, vän­da nedåt och fö­ras över och un­der varand­ra. Där­ef­ter skul­le tum­mar­na pe­ka över ax­lar­na in­nan knä­na slogs ihop ett par gång­er. Det var ba­ra någ­ra av rö­rel­ser­na i en dansru­tin som tog över dans­gol­ven och strän­der­na en som­mar un­der ti­digt 00-tal.

LÅTEN DET DANSADES till var The ketchup song och bakom den stod den spans­ka sys­ter­tri­on Las Ketchup. Men det var in­te förs­ta gång­en Spa­ni­en le­ve­re­ra­de en pop­me­lo­di och en ko­re­o­gra­fi som gick hem hos de fles­ta. I in­ter­na­tio­nell me­dia jäm­för­des den med fö­re­gång­a­ren Maca­re­na från 1995. ”Flyt­ta på dig Maca­re­na – Här är Ketchup­sång­en”, skrev En­ter­tain­ment We­ek­ly, CBS upp­ma­na­de lä­sar­na att glöm­ma 90-tals­hiten och Bill­board skrev att ing­en la­ti­nolåt fått så myc­ket upp­märk­sam­het sen Los del Ríos me­ga­hit.

Kort­fat­tat hand­lar The ketchup song om Di­e­go – en man som äls­kar att gå på klubb, dan­sa och sjunga den på­hit­ta­de re­fräng­en. Som i sin tur är ta­gen från den klas­sis­ka hip­hop-låten Rap­per’s de­light av The Su­gar­hill Gang från 1979.

Vis­sa kon­spi­ra­to­riskt lag­da köp­te in­te bil­den av Di­e­go som en par­ty­kil­le ut­an häv­da­de att han var själ­vas­te Sa­tan. De me­na­de att låten re­fe­re­ra­de till sa­ta­nism och att den spans­ka ti­teln Ase­re­jé skul­le be­ty­da att va­ra en kät­ta­re.

MED SOM­MA­REN FÖRSVANN syst­rar­na men 2006 var de till­ba­ka med för­stärk­ning. Till Lucía, Lo­la och Pi­lar an­slöt sig den fjär­de sys­tern Rocío för att täv­la med Spa­ni­ens bi­drag i Eu­ro­vi­sion Song Con­test. In­för mil­jon­tals tit­ta­re sat­te Las Ketchup ljus på en an­nan to­mat­ba­se­rad väts­ka – Bloody ma­ry. Det blev dock ing­en ny hit för grup­pen som slu­ta­de på plats 21 av 24 med en­dast 18 po­äng.

För­ra året dök Las Ketchup ovän­tat upp som mel­lan­akt i Me­lo­di­festi­va­lens förs­ta del­täv­ling i Gö­te­borg och fick he­la Scan­di­na­vi­um att dan­sa till 2002 års som­mar­plå­ga.

Bild: JONAS EKSTRÖMER/TT

DANSANT. Las Ketchup på sce­nen i Scan­di­na­vi­um i Gö­te­borg som mel­lan­akt i Me­lo­di­festi­va­len 2016.

Bild: PONTUS LUNDAHL/TT

FIASKO. Det blev ing­en suc­cé när Las Ketchup gjor­de come­back med Bloody ma­ry i Eu­ro­vi­sion Song Con­test 2006.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.