Mys­tisk lju­d­at­tack mot di­plo­ma­ter

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

I maj ut­vi­sa­des två ku­bans­ka di­plo­ma­ter från Washing­ton ef­ter ”hän­del­ser” i Ha­van­na, upp­ger USA.

Nå­got ska ha hänt på am­bas­sa­den som lett till hör­sel­pro­blem. En­ligt CNN rör det sig om en at­tack, med nå­gon form av ljud.

Hän­del­ser­na har in­te spe­ci­fi­ce­rats av ame­ri­kans­ka UD an­nat än att de or­sa­ka­de fy­sis­ka symp­tom hos ame­ri­ka­ner som tjänst­gjor­de på USA:S am­bas­sad. Det be­skrivs som en ”akus­tisk at­tack”, men vad det in­ne­bär är oklart. En­ligt en käl­la har at­tac­ken or­sa­kat ned­satt hör­sel hos fle­ra per­so­ner, som un­der de se­nas­te sex må­na­der­na åter­vänt hem.

En­ligt UD har tjäns­te­män­nen åter­vänt till USA av me­di­cins­ka skäl, men det ska in­te rö­ra sig om nå­got livs­ho­tan­de.

Pro­ble­men på am­bas­sa­den upp­täck­tes först i slu­tet av 2016.

– Vi har inga de­fi­ni­ti­va svar på vad som va­rit käl­lan el­ler or­sa­ken till de här hän­del­ser­na. Det har or­sa­kat en rad fy­sis­ka symp­tom hos de här ame­ri­kans­ka med­bor­gar­na som job­bar för USA:S re­ge­ring. Vi ser väl­digt all­var­ligt på hän­del­ser­na och en un­der­sök­ning på­går, sä­ger ta­les­per­so­nen He­at­her Nau­ert.

En­ligt CNN ut­re­der den fe­de­ra­la po­li­sen FBI ären­det, som en ano­nym tjäns­te­man be­skri­ver det som ”väl­digt kons­tigt”. Ame­ri­kans­ka ut­ri­kes­de­par­te­men­tet ska ha dryf­tat frå­gan med den ku­bans­ka re­ge­ring­en un­der fle­ra må­na­ders tid.

– Det kan va­ra gans­ka all­var­ligt. Vi har ar­be­tat med ku­ba­ner­na för att för­sö­ka att se vad som hän­der. De på­står att de in­te vet, men det har va­rit väl­digt oro­an­de och pro­ble­ma­tiskt, sä­ger en an­nan käl­la till CNN.

Den ku­bans­ka re­ge­ring­en sva­rar att den ald­rig skul­le tillå­ta åt­gär­der mot di­plo­ma­ter och de­ras fa­mil­jer på ön, och att sa­ken nu skynd­samt ut­reds. (Tt-reu­ters)

FOTO: AP/AR­KIV

En ame­ri­ka­na­re ut­an­för USA:S am­bas­sad i Ha­van­na, Kuba.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.