Tur­ki­et vill gri­pa fler jour­na­lis­ter

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■TUR­KI­ET. Tur­kis­ka myn­dig­he­ter har be­ord­rat att 35 an­ställ­da på oli­ka me­di­e­hus ska gri­pas, där­ibland fle­ra tid­nings­jour­na­lis­ter, rap­por­te­rar den stat­li­ga ny­hets­by­rån Ana­to­lia.

Per­so­ner­na upp­ges va­ra miss­tänk­ta för kopp­ling­ar till pre­di­kan­ten Fet­hul­lah Gü­len, som be­fin­ner sig i ex­il i USA. Tur­ki­ets pre­si­dent Re­cep Tayy­ip Er­do­gan an­kla­gar Gü­len för att ligga bakom kupp­för­sö­ket i Tur­ki­et för­ra som­ma­ren.

Hit­tills har nio av de 35 per­so­ner­na gri­pits, upp­ger Ana­to­lia. (TT-AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.