Till­ba­ka ef­ter tax­iskan­da­len

Fick kri­tik för dyr re­sa till Sä­len – nu lad­dar SSU:S ord­fö­ran­de upp in­för valå­ret

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Philip Bot­ströms tid som SSU:S ord­fö­ran­de har kan­tats av flyk­tingoch re­ge­rings­kris, men ock­så av ut­matt­ning och en dyr tax­ire­sa.

Men nu lad­dar han om och är re­do för hel­gens kon­gress.

För snart två år se­dan tog 26-åri­ge Philip Bot­ström, från Filip­stad, över som för­bunds­ord­fö­ran­de för So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas ung­doms­för­bund SSU. I ja­nu­a­ri i år fick han skarp kri­tik ef­ter att han ta­git en taxi för 7 900 kro­nor från Sä­len till Stock­holm.

An­led­ning­en var att han skul­le hin­na till ett mö­te. Men dit kom han ald­rig, ef­tersom han var drab­bad av ”ut­matt­nings- och stres­syndrom”. Re­san vände upp och ned på hans liv och han är ång­er­full.

– Jag minns att jag tänk­te, när det kom fram, att jag ha­de två val. An­ting­en kun­de jag väl­ja att in­te be­rät­ta, men då mås­te jag av­gå. El­ler så be­rät­tar jag och då mås­te jag be­rät­ta allt, sä­ger han.

Bot­ström val­de ef­ter hän­del­sen att fort­sät­ta som för­bunds­ord­fö­ran­de.

– Jag kän­ner att jag hit­tills har fat­tat rätt be­slut. Jag ha­de bå­de för­bun­det och So­ci­al­de­mo­kra­ter­na som bac­ka­de mig. Men jag job­bar fort­fa­ran­de med mi­na pro­blem och har bli­vit bätt­re på att upp­täc­ka var­nings­sig­na­ler när det blir för myc­ket.

Nu vill Philip Bot­ström blic­ka fram­åt och lad­da upp in­för kom­man­de valår. Först vän­tar hel­gens för­bunds­kon­gress i Älv­sjö i söd­ra Stock­holm.

Där kom­mer han bland an­nat lyf­ta fram att det be­hövs mer peng­ar till elev­häl­san och väl­fär­den, men ock­så hur S ska få fler unga väl­ja­re.

– Vi kom­mer på kon­gres­sen att krä­va sa­ker som blir svå­ra för re­ge­ring­en att in­te ge­nom­fö­ra. Det är bå­de kon­kre­ta re­for­mer men ock­så krav in­för näs­ta års val­rö­rel­se. Re­for­mer­na hand­lar fram­för allt hur vi ökar jäm­lik­he­ten och ung­doms­sats­ning­ar, sä­ger han.

In­för för­ra va­let kräv­de SSU öka­de sats­ning­ar för att få unga i prak­tik, utbildning el­ler ar­be­te, som stats­mi­nis­ter Stefan Löfven (S) lo­va­de att ge­nom­fö­ra. Än­nu har in­te den så kal­la­de 90-da­gars­ga­ran­tin bli­vit verk­lig­het, men Bot­ström tror att den kom­mer att va­ra på plats in­nan man­dat­pe­ri­o­den är slut.

–Vi har på­ver­kat svensk politik in­nan och jag har fullt för­tro­en­de för att Löfven hål­ler sitt ord. Men nu vill jag blic­ka fram­åt mot kon­gres­sen där vi kom­mer fat­ta nya be­slut som vi hop­pas ska bli en del av Löfvens re­ge­rings­för­kla­ring, när han tar mak­ten på nytt näs­ta år.

Vad blir er vik­ti­gas­te frå­ga?

–Vi är ett ung­doms­för­bund och kom­mer all­tid ha mest fo­kus på unga. Där mås­te So­ci­al­de­mo­kra­ter­na sat­sa mer för man kan in­te kal­la sig ett fram­tidspar­ti om man in­te når ut till unga, sä­ger Philip Bot­ström.

Ron­ja Mår­tens­son/tt

FOTO: FREDRIK SANDBERG/TT

Lad­dar om. SSU:S för­bunds­ord­fö­ran­de Philip Bot­ström är lad­dad in­för hel­gens Ssu-kon­gress.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.