Pu­tins be­sök ”olämp­ligt” en­ligt USA

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

USA kri­ti­se­rar ett be­sök av Ryss­lands pre­si­dent Vla­di­mir Pu­tin i den ge­or­gis­ka ut­bry­tar­re­pu­bli­ken Abcha­zi­en och sä­ger att det var ”olämp­ligt”.

År 2008 för­de Ryssland och Georgien ett kort krig om re­gi­o­nen, och Pu­tin be­sök­te om­rå­det i tis­dags, på års­da­gen av stri­der­nas in­led­ning.

Pro­rys­ka Abcha­zi­en räk­nar sig som själv­stän­digt från Georgien, och har till­sam­mans med ut­bry­tar­re­pu­bli­ken Sydos­se­ti­en er­känts av Ryssland. Moskva har tu­sen­tals mi­li­tä­rer sta­tio­ne­ra­de i ut­bry­tar­re­pu­bli­ker­na, nå­got som Georgien kal­lar mi­li­tär oc­ku­pa­tion. Ryssland stöd­jer ock­så om­rå­de­na eko­no­miskt.

Un­der sitt be­sök i sta­den Pitsun­da vid Svar­ta ha­vet be­to­na­de Pu­tin att Ryssland ”ga­ran­te­rar Abcha­zi­ens sä­ker­het och själv­för­sörj­ning, och dess själv­stän­dig­het”.

– Jag är sä­ker på att det­ta kom­mer att fort­sät­ta i fram­ti­den, sa­de Pu­tin, vil­ket fick Georgien att ra­sa.

En­ligt Georgien var be­sö­ket ”cy­niskt” och en fort­sätt­ning på Moskvas no­ga över­väg­da politik gente­mot lan­det.

USA upp­ma­nar nu åter­i­gen Ryssland att dra till­ba­ka si­na styr­kor och att ta till­ba­ka sitt er­kän­nan­de av Abcha­zi­en och Sydos­se­ti­en.

USA upp­re­par sitt ful­la stöd för Ge­or­gi­ens ”su­ve­rä­ni­tet och ter­ri­to­ri­el­la in­tegri­tet in­om si­na in­ter­na­tio­nellt er­kän­da grän­ser”.

Re­la­tio­ner­na mel­lan Washing­ton och Moskva är re­dan is­kal­la.

Till stor del be­ror ky­lan mel­lan län­der­na på att USA har sagt att det är tro­ligt att Ryssland age­rat för att på­ver­ka det ame­ri­kans­ka pre­si­dent­va­let för­ra året. Men Ryss­lands roll i Ukrai­na och Georgien spe­lar ock­så in. (TT-AFP)

FOTO: ALEXEI DRUZHININ/AP

Vla­di­mir Pu­tin och Abcha­zi­ens ledare Raul Chadz­jim­ba un­der en press­kon­fe­rens i sta­den Pitsun­da i tis­dags.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.