KÄRNKRAFT.

Just nu på­går re­vi­sion på Ring­hals 4. HN fick föl­ja med än­da in i re­ak­tor­tank­hal­len, dit få män­ni­skor har till­trä­de.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 -

En ner­vig stäm­ning och ett dovt mull­ran­de i bak­grun­den. Varmt och fuk­tigt som i ett växt­hus. Vi har kom­mit än­da in i hjär­tat på Ring­hals 4. Vi be­fin­ner oss i det all­ra he­li­gas­te och står och tit­tar ner i den blåa, vat­ten­fyll­da bas­säng­en. Där ne­re skym­tar loc­ket på re­ak­tor­tan­ken. I här­den sit­ter de 157 bräns­le­e­le­men­ten där kärn­klyv­ning­en på­går då re­ak­torn är i drift. Men nu är den av­stängd och bräns­le­e­le­men­ten bort­lyf­ta och det är där­för bas­säng­en är fylld med vat­ten.

– Vat­ten är ett bra strål­nings­skydd och det är där­för som det an­vänds un­der ti­den som un­der­hålls­ar­be­tet på­går, sä­ger An­na Col­lin som är tf press­chef på Ring­hals.

DET ÄR VARMT ef­tersom vär­me­alst­ring är själ­va gre­jen med kärnkraft.

– Un­der drift blir det lätt 45-50 gra­der här in­ne i hal­len men vi har en ny ky­lan­lägg­ning från i år som tar ner in­om­hus­vär­men med tio gra­der, sä­ger Tho­bi­as Lim­berg skydds­be­fäl på strål­skydds­en­he­ten.

Vär­men som alst­ras vid kärn­klyv­ning­en vär­mer vat­ten som gör att ånga bil­das. Det är den­na ånga som dri­ver tur­bi­ner­na som i sin tur gör att ge­ne­ra­to­rer­na kan alst­ra el.

Det är enor­ma mäng­der el som på kort tid bil­das i ett kärn­kraft­verk och un­der be­sö­ket för­står vi att Vat­ten­fall är stol­ta över att Ring­hals 4 har haft sitt pro­duk­tions­mäs­sigt bästa år hit­tills med 96,3 pro­cents till­gäng­lig­het på Ring­hals 4. Det be­ty­der att per­so­na­len får hju­len att snur­ra ut­an man­ke­mang till näs­tan hund­ra pro­cent ut­an av­brott.

VI HAR GÅTT ige­nom fy­ra sä­ker­hets­kon­trol­ler en­ligt en no­ga ut­räk­nad ru­tin för att kom­ma så här långt in. Fle­ra gång­er har vi fått stäl­la oss i en ma­skin som un­der­sö­ker främ­man­de fö­re­mål på vå­ra krop­par, vi har un­der­sökts för spräng­äm­nen och vi har fått klä av oss al­la klä­der än­da in på un­der­klä­der­na och står nu ut­rus­ta­de i Ring­hals gu­la ove­ral­ler, hjäl­mar, skydds­skor, över­dragstos­sor och glas­ö­gon.

För­sik­tigt ställer vi oss vid det enk­la sta­ket som av­grän­sar om­rå­det där vi be­fin­ner oss i re­ak­to­rin­ne­slut­ning­en och om­rå­det när­mast bas­säng­kan­ten, det så kal­la­de Fme-om­rå­det (Fo­rei­gn Ma­te­ri­al Ex­clu­sion), och ki­kar in. Där in­ne smy­ger röd­klädd per­so­nal för­sik­tigt om­kring. De har för­u­tom den van­li­ga skydds­ut­rust­ning­en ock­så hands­kar och mun­skydd. Bäst att in­te tap­pa sin pen­na i det där vatt­net, det har hänt att dy­ka­re har fått gå ner för att häm­ta upp ned­tap­pa­de fö­re­mål men då hand­lar det om så­dant som kan fal­la ner un­der ett ar­be­te. Be­sö­ka­re och yt­terst få män­ni­skor in­om Ring­hals kom­mer nå­gon­sin så här nä­ra re­ak­tor­tan­ken.

JUST NU PÅ­GÅR re­vi­sion på Ring­hals 4, den re­ak­tor som pla­ne­ras va­ra i drift fram till 2040. Nu ses den över och en del un­der­hålls­ar­be­ten på­går. Bland an­nat ska re­ak­torns bräns­le­e­le­ment un­der­sö­kas. De har lyfts upp ur re­ak­tor­här­den och frak­tats ut ur bas­säng­en via en vat­ten­fylld ka­nal till bräns­le­hal­len. Allt sker med hjälp av ro­bo­tar som styrs upp­i­från re­ak­tor­hal­len. 80 pro­cent av bräns­le­e­le­men­ten åter­an­vänds och 20 pro­cent byts ut. En re­vi­sion ut­förs var­je år.

– Un­der ar­be­tet gör vi bort­åt 3000 oli­ka åt­gär­der i va­ri­e­ran­de stor­leks­ord­ning men en av de störs­ta är re­no­ve­ring­en av bor­vat­ten­tan­ken som är en för­rådstank som an­vänds för att re­gle­ra kärn­klyv­ning­en i re­ak­tor­här­den. Den ska bläst­ras ren och må­las om. En an­nan stor åt­gärd är re­no­ve­ring­en av låg­tryck­stur­bi­nens skov­lar. Sko­vel­bä­rar­na mon­te­ras ned och skic­kas ner till Tyskland för re­no­ve­ring, be­rät­tar re­vi­sions­le­da­re Tom­my Larsson.

Re­vi­sio­nen på Ring­hals 4 är årets längs­ta på Ring­hals, 46 dygn lång. Den star­ta­de 2 au­gusti och på­går till och med 17 september.

EF­TER BE­SÖ­KET INTAR en del män­ni­skor i vår om­giv­ning en av­vak­tan­de håll­ning då vi be­rät­tar att vi va­rit in­ne i re­ak­tor­hal­len och vi får frå­gor om strål­nings­risk. Har­ris­burg, Tjer­no­byl och Fu­kus­hi­ma lig­ger i luf­ten, namn på or­ter där olyc­kor med för­ödan­de kon­se­kven­ser in­träf­fat. Räds­la för kärnkraft in­klu­de­rar fun­de­ring­ar kring ha­ve­ri­er och pro­ble­ma­tik kring slut­för­va­ring­en. Men vårt be­sök på Ring­hals gav inga sto­ra ut­slag. In­nan vi läm­nar an­lägg­ning­en mä­ter vi oss igen. Do­si­me­tern vi­sar på 0.002 mi­li­si­vert (msv). Det är mind­re än ef­ter ett van­ligt tandrönt­gen.

Bild: EDITH CAMILLA SVENSSON

INSPEKTION. Un­der re­vi­sio­nen ut­förs en rad un­der­hålls­ar­be­ten och inspektion. Per­so­nal job­bar dyg­net runt i 46 dygn för att få allt klart. Ring­hals 4 för­vän­tas ha en livs­längd till år 2014.

I KÄR­NAN. In­ne i re­ak­tor­hal­len är det varmt och fuk­tigt. I bot­ten av bas­säng­en

TEXT: CAMILLA HENTSCHEL BILD: EDITH CAMILLA SVENSSON

AVSPÄRRAT. I Fme-om­rå­det får en­dast kon­trol­le­ra­de fö­re­mål fö­re­kom­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.