Vi mås­te ta bätt­re va­ra på vå­ra kyr­ko­går­dar

ÖVERGES. Allt­fler gra­var överges på lan­dets kyr­ko­går­dar rap­por­te­rar Ekot. Det är il­la. Har vi bör­jat få så bråt­tom i vå­ra liv att vi in­te har åt­minsto­ne nå­gon tid för de dö­da?

Hallands Nyheter - - Ledare - Bengt Wer­ners­son 010 471 52 72 • bengt.wer­ners­son@hn.se

LE­DA­RE 12/8. Al­la har grav­rätt i minst 25 år. Men i allt fler fall ut­nytt­jas in­te den­na. Det vill sä­ga graven överges och sköts in­te läng­re. Och det hjäl­per fö­ga att ak­tu­ell kyr­ko­gårds­för­valt­ning sät­ter upp en skylt och ber de som har an­svar för graven att kon­tak­ta dem. För graven be­söks ju in­te...

I ETT IN­SLAG i Ekot och P1 Mor­gon på fre­da­gen be­hand­la­des frå­gan om att allt­fler gra­var överges. Det var dock in­te från det po­si­ti­va per­spek­ti­vet med en upp­ma­ning att åt­minsto­ne nå­got bry oss om vå­ra för­fä­der.

Nej, in­sla­get hand­la­de om att det bör­jat bli allt träng­re på många kyr­ko­går­dar på grund av be­folk­nings­ök­ning och att många in­vand­ra­re har and­ra be­grav­nings­tra­di­tio­ner och öns­kar jord­be­grav­ning.

Fö­re­trä­da­re för kyr­ko­går­dar med­ver­ka­de i in­sla­get och be­rät­ta­de att man nu för­sök­te få till ef­fek­ti­va­re sätt att få tag på grav­rätts­in­ne­ha­va­re. In­te för att få dem att bör­ja bry sig om grav­sköt­seln, nej syf­tet var att få bort grav­rät­ten och eta­ble­ra en urn­grav.

Al­la har na­tur­ligt­vis sitt per­spek­tiv och sitt an­svar. Och för en grav som in­te sköts är det na­tur­ligt­vis bätt­re att grav­rät­ten på nå­got sätt tas till­ba­ka och, med re­spekt för den som be­gravts, där kan an­vän­das på nytt. Men än­nu bätt­re skul­le va­ra om det kun­de få fler av oss att ta vårt an­svar och äg­na åt­minsto­ne nå­gon tid åt att hed­ra nä­ra och kä­ra som var med oss en gång.

ETT SÄTT SOM kan un­der­lät­ta det­ta är för­stås att kyr­ko­gårds­för­valt­ning­ar­na er­bju­der prak­tis­ka och rim­li­ga grav­sköt­selav­tal. Det bör va­ra möj­ligt att få hjälp med sköt­seln ba­ra vis­sa år el­ler kanske till och med del av året.

Det är ock­så vik­tigt att kyr­ko­gårds­mil­jön ut­for­mas på ett så­dant sätt att den är till­ta­lan­de och at­trak­tiv för be­sök. Al­la kyr­ko­går­dar bör in­ne­hål­la ”rum” för ef­ter­tan­ke. En vi­loplats för oss le­van­de med växtprakt och möj­lig­het att vi­la tröt­ta ben.

Många kyr­ko­gårds­för­valt­ning­ar i Hal­land är myc­ket fram­stå­en­de på det här om­rå­det och har upp­märk­sam­mats med pri­ser och utmärkelser av oli­ka slag. I år ut­sågs Har­plinge-ste­ninge pas­to­rat till årets kyr­ko­gårds­för­valt­ning. Och ti­di­ga­re har en lik­nan­de ära för­ä­rats så­väl Fal­ken­berg som La­holm.

KYRKOGÅRDARNA be­kostas med en sär­skild av­gift, en sorts skatt som be­ta­las av al­la, oav­sett tro­still­hö­rig­het. Från och med i år är den li­ka för al­la i he­la lan­det, 24,6 öre per in­tjä­nad hund­ra­lapp. Men, ut­an­för den­na lik­ställd­het har man ställt Stock­holm och Tranås, där sköts det av kom­mu­ner­na.

TRANÅS KAN VI läm­na åt si­dan men ge­nom den ute­bliv­na ut­jäm­ning­en be­ta­lar in­vå­nar­na i Stock­holm ba­ra en knapp tred­je­del av den av­gift som al­la and­ra får be­ta­la. Det är själv­klart in­te rim­ligt. En in­klu­de­ring av stock­hol­mar­na i en­het­lig be­grav­nings­av­gift skul­le bå­de kun­na ge bätt­re sköt­ta och vack­ra­re kyr­ko­går­dar och läg­re av­gift för de fles­ta. Så bör det ock­så sna­rast bli!

Bätt­re skul­le va­ra om det kun­de få fler av oss att ta vårt an­svar och äg­na åt­minsto­ne nå­gon tid åt att hed­ra nä­ra och kä­ra som var med oss en gång.

Ar­kiv­bild: STEFAN BENNHAGE

AL­TER­NA­TIV. Ett al­ter­na­tiv till den tra­di­tio­nel­la graven är en urnlund där blom­mor som sätts och grav­ljus som tänds gäl­ler för al­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.