Rymdstra­te­gi tar Sve­ri­ge in i fram­ti­den

Med den för­ra re­ge­ring­en togs de förs­ta ste­gen för en ny era av rymd­in­tres­se. Se­dan hän­de ty­värr ing­et.

Hallands Nyheter - - Ledare - MAT­HI­AS GRIMPE

KOMMENTAR 12/8. Sve­ri­ge är på ing­et sätt obe­tyd­ligt i rymd­sam­man­hang. Vi har en myc­ket at­trak­tiv ra­ket­bas, Es­range, någ­ra mil från Ki­ru­na. En bas som an­vänds till oli­ka pro­jekt in­om rymd­forsk­ning. In­tres­set för att ut­veck­la ba­sen är där­för in­te en­bart svenskt, ut­an här be­drivs mesta­dels in­ter­na­tio­nell verk­sam­het.

Re­ge­ring­en har vi­sat visst in­tres­se för att pla­ce­ra Sve­ri­ge på en stör­re rymd­kar­ta. För­änd­ring­en skul­le in­ne­bä­ra att Es­range i så fall kan an­vän­das till att skic­ka upp an­nat än vad da­gens sond­ra­ke­ter och bal­long­er kla­rar av. För att gö­ra det­ta krävs det möj­lig­he­ter att skic­ka upp sa­tel­li­ter. Ett steg som skul­le in­ne­bä­ra en oer­hörd för­änd­ring för svensk del.

MEN FÖR ATT kun­na va­ra med och ta del av rymd­mark­na­den krävs sto­ra in­ve­ste­ring­ar. In­ve­ste­ring­ar som av na­tur­li­ga skäl känns yt­terst ris­kab­la så länge re­ge­ring­en in­te an­tar nå­gon na­tio­nell rymdstra­te­gi.

Än så länge är det en­bart Läns­sty­rel­sen i Norr­bot­ten som be­vil­jat me­del, cir­ka 4 mil­jo­ner kro­nor. Det fi­nan­si­el­la be­ho­vet upp­skat­tas till cir­ka 550 mil­jo­ner kro­nor. Peng­ar som skul­le kun­na ska­pa ett Sve­ri­ge med ett eu­ro­pe­iskt rymd­cen­ter med ka­pa­ci­tet till fler och stör­re pro­jekt som även skul­le gag­na svensk forsk­ning.

RYMDUTREDNINGEN kom bl a fram till att Es­range se­nast 2020 ska bli just ett så­dant eu­ro­pe­iskt cen­ter. En plats för ex­em­pel­vis ut­veck­lad test­verk­sam­het. In­tres­set är ock­så stort bland kom­mer­si­el­la fö­re­tag och forsk­nings­värl­den.

I FRAM­TI­DEN KOM­MER vi att ut­vin­na na­tur­re­sur­ser ge­nom att häm­ta mi­ne­ra­ler från as­te­ro­i­der. Även om Sve­ri­ge in­te sat­sar på det­ta blir det allt tyd­li­ga­re att det be­hövs en rymdstra­te­gi. In­te minst med tan­ke på den kun­skap vi kom­mer kun­na till­go­do­gö­ra oss från om­rå­det. Där­för be­hö­ver re­ge­ring­en nu ta det av­gö­ran­de ste­get. Och ta Sve­ri­ge med in i fram­ti­den.

Där­för be­hö­ver re­ge­ring­en nu ta det av­gö­ran­de ste­get. Och ta Sve­ri­ge med in i fram­ti­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.