PRESSKLIPP

Hallands Nyheter - - Ledare -

* Vad Sve­ri­ge skul­le be­hö­va är mer av rik­tig kon­flikt mel­lan hö­ger och väns­ter. För det­ta krävs bå­de en of­fen­si­va­re so­ci­al­de­mo­kra­ti – och en hö­ger som slu­tar va­ra be­sat­ta av flyk­ting­frå­gan.

Af­ton­bla­det (ob S)

* Stats­mi­nis­ter Stefan Löfvens par­ti ver­kar in­te ha tap­pat väl­ja­re på grund av it-skan­da­len, som led­de till att två mi­nist­rar av­gick. Tvärt om ver­kar hans age­ran­de, att bac­ka upp den tred­je mi­nistern Pe­ter Hul­tqvist som hö­ge­rop­po­si­tio­nen ut­ta­lar miss­tro­en­de mot, ha stärkt S. Syd­östran (S)

* Hö­gerut finns in­te många väl­ja­re att slåss om när kam­pen ska tas med Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na och Kristdemokraterna. När tre ska de­la på en re­dan be­grän­sad ka­ka finns det in­te till­räck­ligt myc­ket för att al­la ska bli mät­ta.

Got­lands Al­le­han­da (ob M)

* De sam­ti­da mät­ning­ar­na har fle­ra ge­men­sam­ma drag. Och vi­sar att de spår som it-skan­da­len satt i opi­ni­o­nen var­ken blev dju­pa el­ler de för­vän­ta­de. I al­la fall in­te om man för­vän­tat sig att re­ge­ring­en skul­le ha ta­git ska­da och att stö­det för op­po­si­tions­par­ti­er­na skul­le öka.

Läns­tid­ning­en Sö­der­täl­je (C)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.