BB i Var­berg fun­ge­rar bra

Hallands Nyheter - - Ledare -

LEDARSTICK 12/8. Det må va­ra för­loss­nings­kris i öv­ri­ga lan­det, fram­för allt i stor­stads­re­gi­o­ner­na, men i Var­berg fun­ge­rar det bra. Den po­si­ti­va ny­he­ten, som vi be­rät­tar om på Var­bergs­si­dor­na i da­gens HN, är för­stås gläd­jan­de.

An­de­len ut­om­läns­fö­ders­kor, fram­för allt från Gö­te­borg, har ökat från 25 till 38 pro­cent un­der som­ma­ren. Trots det­ta an­ser per­so­na­len att man haft en ”dräg­lig som­mar” med god be­red­skap och bra al­ter­na­tiv om det skul­le bli kris.

En för­kla­ring kan va­ra att led­ning­en lyss­nat (åt­minsto­ne ”li­te grand”) och att det fun­nits en bra hand­lings­plan vid even­tu­el­la tuf­fa lä­gen.

Så­da­na här nyheter att kom­men­te­ra skul­le vi vil­ja ha fler av. Och led­ning­ar som lyss­nar kan man ju ald­rig få nog av!

Bengt Wer­ners­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.