Vi fö­re­språ­kar en steg­vis re­gle­ring

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

BOSTADSFRÅGOR. Som ta­les­man för fas­tig­hets­ä­gar­na i Var­berg och dess­utom för­ut­satt kun­nig i fö­re­tagse­ko­no­mi vet Per Ar­bin sä­kert att det in­te är sär­skilt för­nuf­tigt att käm­pa för fri hy­res­sätt­ning så länge bo­stads­mark­na­den är i oba­lans d.v.s. stor ef­ter­frå­gan och li­ten till­gång.

Ar­bin bor­de i stäl­let sva­ra på var­för mark­na­den in­te kla­rat av att lö­sa den­na oba­lans ut­an i stäl­let en­bart pro­du­ce­rat bo­stads­rättslä­gen­he­ter. Att Var­berg ho­tas som stu­dent­stad bor­de kanske fas­tig­hets­ä­gar­na ha fun­de­rat på.

Åke Karls­son

Li­be­ral mark­nads­vän VAR­BERG. Det är myc­ket all­var­ligt att Var­berg in­te kan till­go­do­se stu­den­ters be­hov av lä­gen­he­ter. Den skad­li­ga hy­res­re­gle­ring­en på­ver­kar även ur ett ar­bets­mark­nads­per­spek­tiv, det vill sä­ga att vi ris­ke­rar att män­ni­skor in­te väl­jer Var­berg som ar­betsort på grund av den aku­ta bo­stads­bris­ten.

JAG HÅL­LER MED om att det är olyck­ligt att det byggts så få hy­res­rät­ter i för­hål­lan­de till bo­stads­rät­ter. Det finns en väl­digt stor ef­ter­frå­gan på hy­res­rät­ter som allt­så in­te kan till­go­do­ses på grund av nu­va­ran­de lag­stift­ning (”bruks­vär­des­sy­ste­met/ hy­res­re­gle­ring­en”).

Det är dock vik­tigt att no­te­ra att vi på Fas­tig­hets­ä­gar­na Var­berg fö­re­språ­kar en steg­vis av­re­gle­ring. Det är även lämp­ligt med and­ra åt­gär­der än ba­ra slo­pad hy­res­re­gle­ring, ex­em­pel­vis in­fö­ran­de av (lägs­ta möj­li­ga) moms på bo­stads­hy­ra så att ”över­skot­tet” på av­drags­gill moms vid ny­pro­duk­tion och re­no­ve­ring­ar/om­bygg­na­der blir en märk­bar kost­nads­sänk­ning i pro­duk­tio­nen. I den­na frå­ga har jag upp­fat­tat det som att Hy­res­gäst­för­e­ning­en har sam­ma in­ställ­ning.

SVAR

på de­batt­re­plik.

FÖR ATT fas­tig­hets­bran­schen ska kun­na hjäl­pa så många som möj­ligt att skaf­fa sitt dröm­hem krävs po­li­tiskt mod att ska­pa för­ut­sätt­ning­ar för ökad rör­lig­het på bo­stads­mark­na­den och ett va­ri­e­rat ut­bud av hy­res­rät­ter. Vill du bju­da släkt och vän­ner på fest i ditt topp­mo­der­na kök med havs­ut­sikt el­ler pri­o­ri­te­rar du li­te enkla­re stan­dard för att du äls­kar att re­sa? Va­let är ditt, men då mås­te det ock­så fin­nas ett ut­bud i prak­tisk be­mär­kel­se att väl­ja bland.

Per Ar­bin

an­sva­rig nä­rings­po­li­tik Fas­tig­hets­ä­gar­na Var­berg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.