Sol­bac­ken min­ner om en tid som har flytt

Hallands Nyheter - - Varberg - CAMILLA HENTSCHEL 010-471 50 10 camilla.hentschel@hn.se

Nostal­gi och kul­tur­histo­ria. Sol­bac­kens fest­plats le­ver kvar som en rest från gam­la folk­parkss­ve­ri­ge. I mor­gon är det allsång på den min­nesvär­da plat­sen.

Det fanns en tid då lan­dets ar­tis­ter res­te ut i folk­par­ker­na var­je som­mar. Folk­par­ker­na äg­des i re­gel av en ar­be­tar­or­ga­ni­sa­tion el­ler en byg­de­för­e­ning. Många av de små par­ker­na har för­svun­nit el­ler för en av­ty­nan­de till­va­ro.

I KUNGSÄTER ÄR det id­rotts­för­e­ning­en som ar­ren­de­rar mar­ken och för­val­tar fest­plat­sen på or­ten. Sol­bac­kens fest­plats är av kom­mu­nen fram­lyft som en sär­skilt be­va­ran­de­värd plats. Än­då är det ide­el­la kraf­ter som käm­par med att hål­la liv i plat­sen.

– Vi ha­de gär­na sett att man från kom­mu­nens si­da en­ga­ge­ra­de sig mer. Jag tyc­ker att man är li­te för fix­e­rad vid Var­bergs cent­rum, sä­ger Gö­ran Pal­mqvist.

Han vill va­ra för­sik­tig med att sä­ga det som många tyc­ker ut­an­för stä­der­na, att be­sluts­fat­tar­na i kom­mu­nen in­te rik­tigt har vett på att vär­de­sät­ta skat­ter­na som en le­van­de lands­bygd kan er­bju­da. Han är rädd för att ver­ka för ne­ga­tiv. Han fun­de­rar på var­för in­te Sol­bac­kens fest­plats an­vänds som lock­be­te för att få unga män­ni­skor att stan­na kvar på or­ten.

– Jag tän­ker att det är en vik­tig plats ock­så för in­teg­ra­tion. Vi be­hö­ver ord­na fler dan­ser så att ung­do­mar­na kan träf­fas, sä­ger Gö­ran Pal­mqvist.

SE­DAN ÅT­TA ÅR till­ba­ka har Ar­ving­ar­na spe­lat på Sol­bac­kens fest­plats en gång per år. Då kom­mer mel­lan 800 och 1000 per­so­ner för att lyss­na och um­gås.

– Det är fan­tas­tiskt ro­ligt att plat­sen le­ver upp. Men det kos­tar på och vi har knap­pa re­sur­ser, me­nar Gö­ran Pal­mqvist.

I år fi­rar id­rotts­för­e­ning­en 90 år. Om två år blir Sol­bac­kens fest­plats 80 år. Tills dess öns­kar man sig en viss upp­rust­ning, det ska må­las, gräs­pla­nen ses över och en to­a­lett in­stal­le­ras.

– Ett så­dant här stäl­le krä­ver sitt un­der­håll och det ha­de vi gär­na ve­lat ha hjälp med, sä­ger Gö­ran Pal­mqvist.

Bild: EDITH CAMILLA SVENSSON

IN­GÅNG. En­trén är kvar i sitt ori­gi­nalut­fö­ran­de se­dan 1939.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.