Så på­ver­kas Var­berg av för­loss­nings­kri­sen

Hallands Nyheter - - Varberg - EL­SA HENRIKSDOTTER el­sa.henriksdotter@hn.se

Runt om i Sve­ri­ge rap­por­te­ras om en förlossningsvård i kris. Men på Var­bergs för­loss­nings­av­del­ning har man läget un­der kon­troll.

– Vi har haft en dräg­lig som­mar även om pa­ti­en­ter som kom­mer från län ut­an­för Hal­land har ökat un­der som­ma­ren, sä­ger Mia Borgen som är ar­bets­le­da­re på Var­bergs för­loss­nings­av­del­ning.

För­loss­nings­av­del­ning­en lig­ger i an­slut­ning till BB och mot­tag­nings­de­len där det finns lä­ka­re som kan ryc­ka in om det blir kris. På för­loss­nings­av­del­ning­en finns all­tid fy­ra barn­mors­kor på plats och i de an­grän­sa­de av­del­ning­ar­na finns fler barn­mors­kor och även un­der­skö­ters­kor till hands.

TIDIGT I VÅRAS ha­de per­so­na­len på för­loss­nings­av­del­ning­en ett möte med sjuk­hus­led­ning­en och po­li­ti­ker­na. På mö­tet fram­för­de barn­mors­kor­na sin oro kring hur Möln­dals BB:S flytt till Öst­ra sjuk­hu­set skul­le på­ver­ka tryc­ket på för­loss­ning­en i Var­berg.

– Ef­ter det ser vi nog att vår led­ning lyss­na­de på oss li­te grand. Vi fick en bra hand­lings­plan om det skul­le bli så att vi ham­nar i si­tu­a­tio­ner med ett för tufft lä­ge, sä­ger Mia Borgen.

För­loss­nings­av­del­ning­en har i re­gel 25 pro­cent föds­lar från ut­om­länspa­ti­en­ter, fram­förallt från Gö­te­borg. Men un­der som­ma­ren har den siff­ran gått upp till 38 pro­cent.

I ju­li rap­por­te­ra­de Ex­pres­sen om Mi­net­te Hen­riks­son som ef­ter den 8 mil långa tax­ire­san föd­de sin son ba­ra två mi­nu­ter ef­ter an­komst till Var­bergs för­loss­ning. Ett sce­na­rio som in­te är van­ligt, me­nar Mia Borgen.

– Of­tast är det först­fö­ders­kor som blir hän­vi­sa­de till oss från Gö­te­borg. För dem tar för­loss­ning­en i re­gel läng­re tid, mel­lan 16 till 20 tim­mar. De bru­kar ha tid på sig att ta sig hit ner, sä­ger Mia Borgen.

”Van­ligt­vis har vi 2000 för­loss­ning­ar per år här”

MIA BORGEN ar­bets­le­da­re, för­loss­nings­av­del­ning­en

FÖR­MID­DA­GEN PÅ för­loss­ning­en har un­der fre­da­gen va­rit re­la­tivt lugn med fy­ra föds­lar.

– Van­ligt­vis har vi 2000 för­loss­ning­ar per år här, så vi snit­tar på fem till sju för­loss­ning­ar per dag, sä­ger Mia Borgen.

Först­fö­ders­kor­na på Var- bergs sjuk­hus får stan­na kvar tills de kän­ner sig tryg­ga med sin am­ning vil­ket även gäl­ler om­fö­ders­kor.

VAR­BERGS FÖR­LOSS­NING har in­te som, Öst­ra sjuk­hu­set i Gö­te­borg, in­fört ti­dig hem­gång för om­fö­ders­kor.

– Är av­del­ning­en över­be­las­tad kan vi er­bju­da ti­di­ga­re hem­gång. Men det är ing­en som skic­kas hem ut­an att va­ra be­kväm med det, sä­ger Mia Borgen

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.