Nu har Pinchos fått klar­tec­ken

Hallands Nyheter - - Varberg - MATILDA CARLSTRÖM matilda.carlstrom@hn.se

Bo­ka bord och be­ställ din mat via en app på mo­bi­len. Det är kon­cep­tet för re­stau­rang­en Pinchos som snart öpp­nar i Var­berg.

Som H N skri­vit om ti­di­ga­re skul­le ta­pas­re­stau­rang­en Pinchos ha öpp­nat re­dan i maj, men den tids­pla­nen var li­te för optimistisk.

– Som det ser ut nu kom­mer vi att öpp­na i mit­ten av september, sä­ger An­ders Hel­gers­son, de­lä­ga­re av Pinchos.

Re­stau­rang­en ska flyt­ta in i Råd­hu­set på tor­get när re­no­ve­ring­ar­na är kla­ra och kom­mu­nens bo­lag Var­bergs Fas­tig­hets AB gett start­be­sked. Det vän­tas kom­ma in­nan au­gusti är slut.

– När vi får det kan vi bör­ja stäl­la in vå­ra möb­ler och gö­ra i ord­ning, sä­ger An­der Hel­gers­son.

Pinchos finns på fle­ra and­ra or­ter i dags­lä­get, bland an­nat Halm­stad och Gö­te­borg. Idén är att gäs­ter­na skö­ter bå­de bords­bok­ning och mat­be­ställ­ning via en app på mo­bi­len. Är det krång­ligt för den otek­nis­ke?

– De all­ra, all­ra fles­ta har koll i da­gens lä­ge. Många har re­dan lad­dat ner ap­pen och vet hur det fun­ge­rar. Se­dan finns det såklart en li­ten pro­cent som in­te har hjärn­koll, och de får vi hjäl­pa.

Har man in­te en smartp­ho­ne kan man lå­na en på plats av re­stau­rang­en. Pinchos kom­mer att ha öp­pet al­la dagar i vec­kan för­u­tom mån­da­gar, från kloc­kan 16 och fram­åt.

– Om vi stäng­er 22 el­ler 00 be­ror på an­ta­let bok­ning­ar, sä­ger An­ders Hel­gers­son.

Bild: PRIVAT

ÖPP­NAR SNART. Pinchos finns re­dan i bland an­nat Gö­te­borg och Halm­stad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.