Ny ad­vo­kat hop­pas få fri Halm­stad­bo Fak­ta:

Po­li­tisk asyl

Hallands Nyheter - - Nyheter - AN­DERS HOLMER 010-471 51 30 ah@hn.se

Den fängs­la­de Halm­stad­jour­na­lis­ten Ham­za Yal­cin har fått en ny ad­vo­kat som käm­par för hans fri­giv­ning. – Jag har yr­kat att ap­pel­la­tions­dom­sto­len ska se ho­nom som en po­li­tisk fånge, sä­ger David Aran­da.

Via sin nye ad­vo­kat, David Aran­da, har Yal­cin fått en lis­ta över fy­ra punk­ter som Tur­ki­et an­kla­gar ho­nom för. En av dem är att han ska ha va­rit ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re för THKP– C, Tur­kis­ka fol­kets be­fri­el­se­front, som är stämp­lat som ter­ro­rist­or­ga­ni­sa­tion i Tur­ki­et.

Re­dan 1979 greps Yal­cin i Tur­ki­et för på­stått sam­rö­re med den rö­rel­sen. Han har sut­tit två år i tur­kiskt fäng­el­se, men be­nå­da­des den gång­en och fick po­li­tisk asyl i Sve­ri­ge.

En an­nan an­kla­gel­se är att Yal­cin ska ha spri­dit pro­pa­gan­da, när han som chefre­dak­tör för tid­ning­en Odak skri­vit ne­ga­tivt om Tur­ki­et.

Tur­ki­et an­ser att hans på­ståd­da brott har ett straff­vär­de på 22 år och sex må­na­der.

– Det känns ex­tra löj­ligt om man be­tän­ker att Tur­ki­et re­dan gett ho­nom två livs­tids­do­mar, sä­ger hans sam­bo.

Hon tyck­te an­nars att han lät en aning hopp­ful­la­re på rös­ten när de pra­ta­des vid i te­le­fon på tors­da­gen. På ons­da­gen ha­de han ock­så för förs­ta gång­en fått träf­fa per­so­nal från Sve­ri­ges kon­su­lat i Bar­ce­lo­na.

– Ham­za tyc­ker att den nye ad­vo­ka­ten, som vå­ra vän­ner har fix­at, är myc­ket bätt­re än den som de spans­ka myn­dig­he­ter­na gav ho­nom, sä­ger sam­bon och tilläg­ger:

– Men ef­tersom Ham­za ba­ra får ha fem te­le­fon­sam­tal i vec­kan mås­te jag nu vän­ta till mån­dag in­nan vi kan pra­ta igen.

Ad­vo­ka­ten för­kla­rar för HN att den spans­ka dom­stol som har hand om ut­läm­nings­be­gä­ran väntar på kon­kre­ta be­vis till de tur­kis­ka an­kla­gel­ser­na. Tur­ki­et har 40 dagar på sig, men kan ock­så be­gä­ra yt­ter­li­ga­re 40 da­gars upp­skov.

– För­hopp­nings­vis kom­mer min över­kla­gan till hög­re in­stans att av­gö­ras in­nan dess. Kanske i september, sä­ger David Aran­da.

DEN IN­TER­NA­TIO­NEL­LA ytt­ran­de­fri­hets­or­ga­ni­sa­tio­nen In­dex on Cen­sors­hip har nu ock­så en­ga­ge­rat sig i fal­let med Yal­cin.

På sin hem­si­da skri­ver or­ga­ni­sa­tio­nen att de spans­ka myn­dig­he­ter­nas fri­hets­be­rö­van­de av Halm­stad­jour­na­lis­ten är ”ett grovt miss­bruk av In­ter­pols in­ter­na­tio­nel­la ar­re­ste­rings­or­der och ett skam­löst för­sök av pre­si­dent Re­cep Tayy­ip Er­do­gan att kvä­va press­fri­he­ten”.

In­dex of Cen­sors­hip krä­ver att Spa­ni­en ome­del­bart tillå­ter Yal­cin att åter­vän­da till Sve­ri­ge – och på­pe­kar att det nu­va­ran­de age­ran­det stri­der mot ar­ti­kel 2 i In­ter­pols stad­gar, som gör klart att de mänsk­li­ga rät­tig­he­ter­na ska re­spek­te­ras.

– Det är ex­tremt oro­an­de att en jour­na­list i ex­il kan ar­re­ste­ras för att den ut­ö­vat sin rätt att ut­tryc­ka åsik­ter, sä­ger Han­nah Mach­lin, pro­jekt­le­da­re för Map­ping Me­dia Free­dom – en stor da­ta­bas där press­fri­he­ten över­va­kas.

I da­ta­ba­sen finns i dags­lä­get 503 ve­ri­fi­e­ra­de hän­del­ser med an­knyt­ning till Tur­ki­et där man kun­nat do­ku­men­te­ra an­grepp på me­di­er­nas rät­tig­he­ter.

Or­ga­ni­sa­tio­nen hän­vi­sar ock­så till Eu­ro­parå­det, som se­dan 1949 ar­be­tar med att främ­ja de­mo­kra­ti, mänsk­li­ga rät­tig­he­ter och rätts­stats­ut­veck­ling. Så sent som i april i år ut­fär­da­de Eu­ro­parå­dets * Re­dan 1979 greps Ham­za Yal­cin i Tur­ki­et, an­kla­gad för sam­rö­re med THKP–C, Tur­kis­ka fol­kets be­fri­el­se­front, som är stämp­lat som ter­ro­rist­or­ga­ni­sa­tion i Tur­ki­et.

* 1984 flyd­de han till Sve­ri­ge och fick po­li­tisk asyl.

* 1992 åter­vän­de han till sin då­va­ran­de fa­milj i Tur­ki­et, men greps ef­ter ett tag och satt två år i fäng­el­se in­nan han be­nå­da­des och åter­vän­de till Sve­ri­ge 1998.

* 2003 flyt­ta­de han till Halm­stad, där han bland an­nat ta­git en kan­di­da­tex­a­men på Hög­sko­lan, och se­dan 2006 är han svensk med­bor­ga­re.

* Han är chefre­dak­tör för den so­ci­a­lis­tis­ka tid­ning­en Odak, som bland an­nat kri­ti­se­rar Tur­ki­ets pre­si­dent.

* Ef­ter se­mester­re­sa greps han för en vec­ka se­dan på flyg­plat­sen i Bar­ce­lo­na. Or­sa­ken var att In­ter­pol, på be­gä­ran från Tur­ki­et, ut­fär­dat en in­ter­na­tio­nell ar­re­ste­rings­or­der.

* Han sit­ter nu häk­tad i Bar­ce­lo­na, där han först i ons­dags fick träf­fa per­so­nal från Sve­ri­ges kon­su­lat.

par­la­men­ta­ris­ka för­sam­ling en re­so­lu­tion om hur In­ter­pols sy­stem miss­bru­kas.

I RESOLUTIONEN KONSTATERAS att vis­sa med­lems­län­der bör­jat an­vän­da In­ter­pols ar­re­ste­rings­or­der för att kom­ma åt ut­vand­ra­de per­so­ner som är i op­po­si­tion mot den sty­ran­de led­ning­en.

Där­för upp­ma­nar resolutionen In­ter­pols med­lems­län­der att in­te ge­nom­fö­ra ar­re­ste­ring­ar och ut­läm­ning­ar som kan miss­tän­kas ha sin grund i po­li­tis­ka skäl.

– Spans­ka me­di­er har rap­por­te­rat myc­ket om fal­let och ju mer in­ter­na­tio­nell press som sätts på Spa­ni­en, desto stör­re är chan­ser­na att Yal­cin släpps, me­nar ad­vo­kat David Aran­da.

Bild: PRIVAT

HAM­ZA YAL­CIN.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.