Ki­ne­sisk po­li­tik sägs va­ra grund för häkt­ning­en

Hallands Nyheter - - Nyheter - AN­DERS HOLMER 010-471 51 30 ah@hn.se

Att Tur­ki­et fick ige­nom sin be­gä­ran att ef­ter­ly­sa Halm­stad­jour­na­lis­ten Ham­za Yal­cin in­ter­na­tio­nellt kan be­ro på att In­ter­pol fått en ki­ne­sisk ord­fö­ran­de. Ki­na-ex­per­ten Jo­ij­je Olsson pekar på att den­ne man ti­di­ga­re sut­tit i led­ning­en för Ki­nas fruk­ta­de sä­ker­hets­mi­ni­ste­ri­um.

Trots att In­ter­pol in­te får an­vän­das vid po­li­tis­ka brott, har spans­ka myn­dig­he­ter häk­tat Halm­stad­jour­na­lis­ten Ham­za Yal­cin ut­i­från tur­kis­ka an­kla­gel­ser om ter­ro­rism – som av allt att dö­ma hand­lar om att han skri­vit kri­tiskt om bland an­nat pre­si­dent Er­do­gan.

Den svens­ke Ki­na-ex­per­ten Jo­ij­je Olsson ser en för­kla­ring i In­ter­pols nya led­ning och i hur ban­den mel­lan Tur­ki­et och Ki­na har stärkts i takt med att det eko­no­mis­ka ut­by­tet ökat.

På sin blogg In­beijing pekar han bland an­nat på att Tur­ki­et ny­li­gen lo­va­de att ”eli­mi­ne­ra an­ti-ki­ne­sis­ka rap­por­ter i me­dia” – och att Ki­na där­för som mot­pre­sta­tion vill hjäl­pa Tur­ki­et att ja­ga dis­si­den­ter.

Jo­ij­je Olsson är för­fat­ta­re och jour­na­list, ut­bil­dad vid Uni­ver­si­ty of Hong Kong, och se­dan tio år till­ba­ka bo­satt i Asi­en. Han har ti­di­ga­re bott i Pe­king, men blev för ett år se­dan svart­listad på grund av sin rap­por­te­ring och flyt­ta­de till Tai­wan.

I sitt blog­gin­lägg om Halm­stad­bon Yal­cin skri­ver han om hur pas­san­de det är för Tur­ki­et att In­ter­pol se­dan slu­tet av för­ra året har en ki­ne­sisk ord­fö­ran­de: Meng Hong­wei, som va­rit näst högs­te chef för Ki­nas fruk­ta­de sä­ker­hets­mi­ni­ste­ri­um.

”När Tur­ki­et har hört av sig till In­ter­pol, är det högst san­no­likt att dess ki­ne­sis­ka led­ning god­känt Ham­za Yal­cins ef­ter­lys­ning i ljuset av de när­ma­re re­la­tio­ner­na mel­lan en­par­ti­sta­ten Ki­na och det allt mer auk­to­ri­tä­ra Tur­ki­et”, skri­ver han och me­nar att Yal­cin bli­vit ”en bric­ka i ett stor­po­li­tiskt spel”.

På den svens­ka re­ge­ring­ens hem­si­da kan man lä­sa att ”ut­veck­ling­en i Tur­ki­et är myc­ket oro­an­de” och att ”Sve­ri­ge un­der­stry­ker vik­ten av att åt­gär­der mot ter­ro­rism in­te får in­skrän­ka grund­läg­gan­de fri- och rät­tig­he­ter”.

På fle­ra svens­ka kul­tur- och le­dar­si­dor ef­ter­ly­ses dock hår­da­re tag. Det görs jäm­fö­rel­ser med hur för­bunds­kans­ler Mer­kel ho­tat att dra in bi­stånd och ut­fär­da re­se­var­ning­ar för tys­ka tu­ris­ter ef­ter att den tys­ke med­bor­gar­rätts­ak­ti­vis­ten Pe­ter Steud­t­ner greps ut­an­för Istan­bul i ju­li (sam­ti­digt som den svens­ke män­ni­sko­rätts­ak­ti­vis­ten Ali Gha­ra­vi greps).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.