30 vak­tel­höns dö­da i min­kat­tack

OLOFSBO: MINK SLOG TILL BA­RA KILO­ME­TER FRÅN UTSLÄPPET I GLOM­MEN

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

En vec­ka ef­ter min­k­ut­släp­pet i Glom­men kom­mer nu de förs­ta rap­por­ter­na om an­grip­na tam­djur. Fa­mil­jen Lööf vak­na­de till en blo­dig mor­gon i fre­dags.

”Att ak­ti­vis­ter vill ska­pa en opi­ni­on, det kö­per jag. Men sät­tet att gö­ra det på är hor­ri­belt, kri­mi­nellt och fel” FREDRIK LÖÖF

när­bo­en­de

Fre­dags­mor­go­nen blev bå­de tra­gisk och dra­ma­tisk för fa­mil­jen Lööf i Olofsbo. Av de 30-ta­let vak­tel­höns som sköt­tes av fa­mil­jens två dött­rar, El­la och Al­ma, låg al­la ut­om en dö­da i bu­ren på mor­go­nen.

Mam­ma An­ne­lie Lööf såg hur fa­mil­jens katt var på hel­spänn och mar­ke­ra­de. Till slut fick hon syn på för­ö­va­ren – en grå mink.

Ma­ken Fredrik Lööf, som även är jä­ga­re, var snabbt på be­nen och fick in­le­da da­gen med ett jakt­pass. Snart dök dju­ret upp med en död vak­tel i mun­nen.

– Här stod sla­get om Ala­mo, sä­ger han och vi­sar blod­pö­len på gårds­pla­nen som vitt­na­de om mor­go­nens dra­ma­tik.

De tio vec­kor gam­la vakt­lar­na ha­de pre­cis bli­vit köns­mog­na och ha­de myc­ket liv fram­för sig på går­den un­der dött­rar­nas om­sorg. De skul­le pre­cis bör­ja läg­ga ägg och ha­de fått bå­de namn och smek­namn.

– Det är in­te kul. Vi ploc­kar ägg­gen och ger dem mat. Och stä­dar såklart, sä­ger åt­ta­å­ri­ga Al­ma som till­sam­mans med sin sys­ter gjor­de sig re­do för den stun­dan­de be­grav­ning­en.

DET ÄR KNAPPT två kilo­me­ter mel­lan fa­mil­jens gård och den mink­farm som un­der för­ra vec­kan fick om­kring 2 000 min­kar ut­släpp­ta i när­om­rå­det. Fa­mil­jen var med­ve­ten om utsläppet men at­tac­ken i fre­dags kom än­då som en trå­kig över­rask­ning. De se­nas­te da­gar­na har minst två min­kar setts på går­den, be­rät­tar pap­pa Fredrik som me­nar att just min­kar har va­rit det sto­ra sam­tal­säm­net i trak­ten den se­nas­te vec­kan bland äga­re av kat­ter och höns.

– Ha­de den fått här­ja fritt så ha­de den ta­git sig in till vå­ra ka­ni­ner ock­så. Den mås­te ha klätt­rat upp­åt på bu­ren och ta­git sig in ge­nom de li­te stör­re mas­kor­na, sä­ger han.

LÄNS­STY­REL­SEN KÄN­NER TILL min­k­ut­släp­pet men har än­nu in­te fått in någ­ra rap­por­ter kring an­grip­na tam­djur el­ler fjä­der­fän.

– Men är man i om­rå­det så bör man ha sär­skild upp­sikt nu. Det in­ne­bär en ökad risk med mink i om­rå­det, sä­ger Ma­ria Pers­son, na­tur­vårds­hand­läg­ga­re på läns­sty­rel­sen.

Mink är ett djur som får ja­gas året om för att fö­re­byg­ga ska­dor. Men för tam­djur­sä­ga­re ut­an jakt­li­cens är det vak­sam­het och fö­re­byg­gan­de åt­gär­der som gäl­ler. Hon upp­ma­nar al­la djurä­ga­re att se över skic­ket på si­na bu­rar och hägn. Att sät­ta upp en ra­dio med prat­pro­gram kan fun­ge­ra skräm­man­de på skyg­ga rov­djur, me­nar hon.

– Men som med all skräm­sel­tak­tik så gäl­ler det att va­ri­e­ra sig. Dju­ren vän­jer sig ef­ter ett tag, sä­ger hon.

FA­MIL­JEN LÖÖF ÄR an­nars van vid hur na­tu­ren ger och tar. Rä­ven be­sökt går­den ti­di­ga­re men att an­gri­pa­ren den här gång­en var just en mink känns ex­tra trist. Även om det in­te går att be­vi­sa att min­ken kom­mer från utsläppet för­ra vec­kan så lig­ger det nä­ra till hands att tro.

– Att ak­ti­vis­ter vill ska­pa en opi­ni­on, det kö­per jag. Men sät­tet att gö­ra det på är hor­ri­belt, kri­mi­nellt och fel, sä­ger Fredrik Lööf om ak­tio­nen mot mink­far­men.

Fa­mil­jen bi­ter nu ihop och tar nya tag. Någ­ra av mor­go­nens ägg är be­fruk­ta­de. De ska nu läg­gas i ägg­kläck­nings­ma­ski­nen som si­mu­le­rar en värp­ning och ger nya vak­tel­höns.

Bild: FREDRIK LÖÖF/JONATAN BYLARS

Om min­ken kom­mer från för­ra vec­kans ut­släpp på Söndre­gårds mink­farm, nå­gon kilo­me­ter från går­den, är oklart. Men det lig­ger nä­ra till hands att tro, en­ligt Fredrik Lööf som fick ploc­ka fram ha­gel­bös­san på fre­dags­mor­go­nen. El­la och Al­ma Lööf såg be­drö­vat på me­dan pap­pa ploc­ka­de ihop de dö­da vak­tel­hön­sen.

HA­DE VAK­TEL I MUN­NEN.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.