Mull­ran­de

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

Det mull­rar li­te ex­tra i Skrea med om­nejd i hel­gen. Minst 300 mo­tor­cyklar vän­tas rul­la in till Lo­i­te­rer MC för Bri­tan­nia­ral­lyt som i fi­rar ju­bi­le­um och har för­lagts till Fal­ken­berg.

– Vi vet in­te ex­akt hur många det blir ef­tersom det in­te är nå­gon för­an­mä­lan. Men det bru­kar kom­ma om­kring 300 ho­jar. Ef­tersom det är ju­bi­le­um­sår och hyf­sat vä­der hop­pas vi på li­te mer, sä­ger Bos­se Hå­kans­son i Lo­i­te­rer MC i Skrea.

KLUB­BEN STÅR FÖR ar­range­mang­et till­sam­mans med Svens­ka Tri­ump­h­klub­ben. En och an­nan ut­ländsk del­ta­ga­re bru­kar ock­så dy­ka upp för att träf­fas, snac­ka mc, lyss­na på mu­sik och del­ta i oli­ka ak­ti­vi­te­ter.

De fles­ta bor i tält, men 82-åri­ge Rolf Mag­nus­son från Tul­se­bo­da Bi­kers i Kyrk­hult dis­po­ne­rar en hus­vagn som Lo­i­te­rer MC fix­at fram.

– Det kal­lar jag ser­vice! Jag har kört mc hit men är för gam­mal för att bo i tält, för­kla­rar Rolf som del­ta­git i näs­tan al­la Bri­tan­nia­ral­lyn ge­nom åren.

– Jag har ba­ra mis­sat ett par när de le­gat långt upp i Norr­land.

HAN KÖR EN Matchless G15 mach 2 från 1968 som in­hand­la­des 1995.

– Det finns nog ba­ra en till i Sve­ri­ge. Jag har haft ett tju­go­tal mc ge­nom åren den. Den förs­ta köp­te jag 1964 och var ame­ri­kansk. An­nars har det mest va­rit brit­tis­ka.

Dot­tern Rit­va har ärvt in­tres­set

TRIVSAM TRÄFF. Mc-en­tu­si­as­ter­na cam­par i sko­gen hos Lo­i­te­rer MC i Skrea.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.