Nytt larm – stor lärar­brist ho­tar

Många äld­re på väg mot pen­sion – få unga kan ta över

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Lärar­bris­ten kom­mer att för­vär­ras när äld­re lä­ra­re går i pen­sion. Sämst är för­yng­ring­en i ett ti­o­tal kom­mu­ner, främst i de nord­li­ga lä­nen, en­ligt en ny kart­lägg­ning.

– Lärar­bris­ten är in­te ett pro­blem som vi hål­ler på att lö­sa, det är ett pro­blem som till­tar, sä­ger Fredrik Svensson, ut­re­da­re på Uni­ver­si­tets­kans­ler­säm­be­tet.

Tid­ning­en Skol­värl­den har kart­lagt ål­der, bo­stads­ort och äm­nes­be­hö­rig­het hos samt­li­ga 158 523 per­so­ner med svensk grund- el­ler gym­na­sie­lä­rar­le­gi­ti­ma­tion. För­u­tom att be­kräf­ta den ex­tre­ma bris­ten på ut­bil­da­de lä­ra­re som den svens­ka sko­lan står inför, vi­sar kart­lägg­ning­en ock­så vil­ka or­ter som är mest il­la ute och i vil­ka äm­nen lärar­bris­ten är som störst.

Tid­ning­en har för en­kel­he­tens skull jäm­fört stor­le­ken på den äld­re grup­pen lä­ra­re (60–67 år), som är på väg att gå i pen­sion, med grup­pen unga ut­bil­da­de lä­ra­re (25–32 år). Om in­te lä­rar­kri­sen ska växa yt­ter­li­ga­re bör de som är på väg in i yr­ket va­ra un­ge­fär li­ka många som läm­nar det.

I Bjur­holm och Do­ro­tea bor det inga unga (25–32 år) ut­bil­da­de lä­ra­re. In­te hel­ler i Över­ka­lix, Ar­jeplog, Malå, Nor­berg. Över­tor­neå, Bräc­ke och Älvs­byn.

I näs­tan hälf­ten av Sve­ri­ges kom­mu­ner bor det fär­re än 10 unga le­gi­ti­me­ra­de grund­sko­le­lä­ra­re.

Norr­bot­ten, Jämt­land och Gäv­le­borg är de län som har störst pro­blem in­om grund­sko­lan. Där går det fem lä­ra­re nä­ra pen­sions­ål­dern på var­je ung lä­ra­re.

Re­ge­ring­en be­dö­mer att det kom­mer att sak­nas 52 000 be­hö­ri­ga lä­ra­re om två år, en pro­gnos som skri­vits ned från den ti­di­ga­re siff­ran 60 000.

Fredrik Svensson tyc­ker att det är dags att slu­ta låt­sas som att lärar­bris­ten går att ut­bil­da bort. För att täc­ka be­ho­vet mås­te en fjär­de­del av al­la som de kom­man­de åren går ut gym­na­sie­sko­lan med grund­läg­gan­de hög­sko­le­be­hö­rig­het ut­bil­da sig till lä­ra­re. Det är helt orim­ligt, på­pe­kar han.

– Där­för är det vik­tigt att man för­sö­ker se bort­om lös­ning­en som pre­sen­te­rats un­der en lång rad år – att få in fler män­ni­skor på lä­rar­ut­bild­ning­en. Det är in­te lös­ning­en. Istäl­let bör man an­vän­da de lä­ra­re som finns på ett mer ef­fek­tivt sätt, sä­ger Fredrik Svensson.

En åt­gärd bör va­ra att få in fler yr­kes­grup­per i sko­lan, till ex­em­pel lä­ra­ras­si­sten­ter, på­pe­kar han och gör en för­sik­tig jäm­fö­rel­se med sjuk­vår­den.

– I sko­lan ska lä­ra­ren gö­ra allt. De finns väl­digt få per­so­ner runt om­kring som gör det som be­hö­ver gö­ras. Det är väl få som tror att lä­kar­na på sjuk­hu­sen skul­le kla­ra sig som den en­da per­sonal­grup­pen.

And­ra lös­ning­ar är att loc­ka till­ba­ka så många som möj­ligt av de 40 000 lä­ra­re som in­te läng­re är verk­sam­ma i sko­lan.

Björn Ewen­feldt/tt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.