Trump av­fy­rar nya hot

Nu för­sö­ker värl­dens le­da­re ky­la av Nord­ko­re­abrå­ket: Re­to­ri­ken har gått över grän­sen

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

USA:S pre­si­dent Do­nald Trump fort­sät­ter el­da på mot Nordkorea.

Tyskland och Ryss­land för­sö­ker där­e­mot ky­la ner si­tu­a­tio­nen – sam­ti­digt som USA och Syd­ko­rea för­be­re­der en år­lig, stor­ska­lig, mi­li­täröv­ning.

”Mi­li­tä­ra lös­ning­ar är nu på plats, re­do att av­fy­ras, om Nordkorea skul­le age­ra oklokt. För­hopp­nings­vis väl­jer Kim Jong-un en an­nan väg!”, skrev USA:S pre­si­dent Do­nald Trump på Twit­ter i går.

Tysklands för­bunds­kans­ler Ang­e­la Mer­kel sä­ger att hon in­te ser en mi­li­tär lös­ning på kon­flik­ten och att en ver­bal upp­trapp­ning är fel väg att gå. Ryss­lands ut­ri­kesmi­nis­ter Sergej Lav­rov sä­ger att re­to­ri­ken från Washing­ton och Pyon­gy­ang har gått över grän­sen, och hop­pas att ”sunt för­nuft” ska seg­ra.

Den 21–31 au­gusti ska USA och Syd­ko­rea ge­nom­fö­ra en mi­li­täröv­ning med tu­sen­tals sol­da­ter, en öv­ning som ge­nom­förs år­li­gen och som of­ta be­möts med ils­ka från Pyon­gy­ang, en­ligt The Gu­ar­di­an. Sergej Lav­rov tyc­ker att län­der­na ska av­stå från den ty­pen av öv­ning­ar.

Ki­na ma­nar bå­da si­dor till lugn och från Pe­king har det ut­tryckts fru­stra­tion, bå­de mot Nord­ko­re­as ro­bot­tes­ter och mot mi­li­täröv­ning­ar i Syd­ko­rea, be­te­en­den som Ki­na an­ser byg­ger upp spän­ning­ar­na.

USA:S för­svars­mi­nis­ter Jim Mat­tis har en be­tyd­ligt mer ned­to­nad re­to­rik än lan­dets pre­si­dent, och un­der­stry­ker att USA fö­re­drar di­plo­ma­ti gente­mot Nordkorea.

–Di­plo­ma­tin går fram­åt och ger re­sul­tat och jag vill att det ska för­bli så just nu, sä­ger Mat­tis.

En­ligt ame­ri­kans­ka käl­lor har in­for­mel­la sam­tal på­gått se­dan åt­minsto­ne ju­ni mel­lan Jo­seph Yun, det ame­ri­kans­ka ut­ri­kes­de­par­te­men­tets Nord­ko­re­a­an­sva­ri­ge, och det nord­ko­re­ans­ka Fn-sän­de­bu­det Pak Song Il. Sam­ta­len ska in­led­nings­vis ha rört ame­ri­kans­ka fång­ar i Nordkorea men kom­mit att hand­la om de för­säm­ra­de re­la­tio­ner­na län­der­na emel­lan. Men di­a­lo­gen ska än­nu in­te ha lett nå­gon­vart, en­ligt käl­lor­na, och det är oklart vil­ka ”re­sul­tat” Mat­tis syf­tar på.

Den se­nas­te åt­gär­den mot Nordkorea var att FN:S sä­ker­hets­råd in­för­de nya sank­tio­ner, bland an­nat ex­port­för­bud för kol, järn samt fisk och skal­djur.

USA är re­do för en mi­li­tär in­sats om det be­hövs, en­ligt Mat­tis. Ett krig mot dik­ta­tu­ren skul­le dock va­ra en ka­ta­strof, tilläg­ger mi­nistern.

– Kri­gets tra­ge­di­er är väl­kän­da så det be­hövs in­te fler be­skriv­ning­ar än att det skul­le va­ra ka­ta­stro­falt, sä­ger han.

Re­la­tio­nen mel­lan USA och Nordkorea är spänd ef­ter Nord­ko­re­as upp­re­pa­de ro­bot­tes­ter. Dik­ta­tu­ren har på se­na­re tid skju­tit upp två lång­di­stans­ro­bo­tar med po­ten­ti­al att nå USA. Lan­det får in­te, en­ligt FN:S re­so­lu­tio­ner, av­fy­ra bal­lis­tis­ka ro­bo­tar el­ler ut­fö­ra kärn­va­pen­tes­ter.

Nordkorea sä­ger sig även va­ra mitt up­pe i att gö­ra klart en plan för att av­los­sa ro­bo­tar mot ame­ri­kans­ka ba­ser i Gu­am i Stil­la ha­vet. Där­ef­ter krävs ba­ra en or­der från le­da­ren Kim Jong-un för att pla­nen ska sät­tas i ver­ket, en­ligt dik­ta­tu­ren. (Tt-afp-reu­ters)

NORDKOREA GU­AM Ame­ri­kans­ka mi­li­tä­ra om­rå­den Stor­lek: 550 km2 1,5 mil­jo­ner tu­ris­ter un­der 2016

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.