”70 mil­jar­der till väl­fär­den”

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

SSU och LO krä­ver i ett ge­men­samt ut­spel att re­ge­ring­en sat­sar 70 mil­jar­der kro­nor till väl­fär­den un­der näs­ta man­dat­pe­ri­od.

Dess­utom vill de se en ny skat­te­re­form för att öka jäm­lik­he­ten.

–Det är dags att de all­ra ri­kas­te i Sve­ri­ge be­ta­lar mer till väl­fär­den. Van­ligt folk ska in­te stå för no­tan när väl­fär­dens be­hov väx­er, sa­de LO:S ord­fö­ran­de Karl-pet­ter Thor­walds­son, som ta­la­de på Ssu­kon­gres­sen i går.

En­ligt SSU och LO räc­ker in­te de 20 mil­jar­der kro­nor till väl­fär­den som fi­nans­mi­nis­ter Mag­da­le­na An­ders­son (S) ut­lo­va­de i Al­me­da­len.

– Det krävs öka­de stat­li­ga re­sur­ser till kom­mu­ner och lands­ting för att ut­veck­la väl­fär­den, sä­ger SSU:S ord­fö­ran­de Philip Bot­ström.

Fram till 2022 bör re­ge­ring­en sat­sa 70 mil­jar­der, och en stor del bör läg­gas re­dan fö­re va­let, an­ser Thor­walds­son.

LO och SSU vill ock­så att re­ge­ring­en ger en ga­ran­ti för att kom­mu­ner och lands­ting in­te ska be­hö­va väl­ja mel­lan ned­skär­ning­ar i väl­fär­den el­ler kraf­tigt höjd kom­mu­nal­skatt när den eg­na eko­no­min för­säm­ras. Och det ska in­te en­bart hand­la om att bi­be­hål­la da­gens ni­vå, ut­an även om att kun­na sat­sa och ut­veck­la väl­fär­den. (TT)

FOTO: ERIK SIMANDER/TT

LO:S ord­fö­ran­de Karl-pet­ter Thor­walds­son hål­ler tal un­der SSU:S kon­gress.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.