Ils­ka i Iran – ef­ter för­bud mot dans

Spric­kan mel­lan re­li­giö­sa eli­ten och me­del­klas­sen väx­er

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Spric­kan mel­lan den re­li­giö­sa eli­ten och den väx­an­de me­del­klas­sen i Iran blir allt dju­pa­re.

Ett för­bud mot den po­pu­lä­ra trä­nings­for­men zum­ba har fått hälso­med­vet­na kvin­nor att ilsk­na till.

Här om da­gen greps sex per­so­ner för att ha lärt ut zum­ba – en dans­klass som är po­pu­lär värl­den över och som för­bjöds i Iran i ju­ni.

Myn­dig­he­ter­na an­kla­gar de grip­na, fy­ra män och två kvin­nor, för att ha fil­mat ”väs­ter­länds­ka dan­ser” och pub­li­ce­rat vi­de­oklip­pen i so­ci­a­la me­di­er. Kvin­nor­na an­kla­gas ock­så för att in­te ha följt lan­dets strik­ta lag som krä­ver att de ska bä­ra hi­jab samt täc­ka hå­ret or­dent­ligt i of­fent­lig­he­ten.

Be­slu­tet att för­bju­da zum­ba väck­te stor upp­märk­sam­het och möt­tes av om­fat­tan­de kri­tik. I Te­he­ran och många and­ra sto­ra stä­der ström­mar kvin­nor från al­la de­lar av sam­häl­let till trä­nings­lo­ka­ler för att hänge sig åt de la­ti­na­me­ri­kans­ka ryt­mer som ka­rak­tä­ri­se­rar den puls­hö­jan­de dans­for­men.

Men en­ligt myn­dig­he­ter­na är in­te zum­ba för­en­ligt med de la­gar som styr Iran. Det finns ock­så oro bland re­li­giö­sa le­da­re över att irans­ka män ska de­pra­ve­ras om de tit­tar på in­spel­ning­ar av zum­ba­dan­san­de kvin­nor.

–Det är helt otro­ligt. Är myn­dig­he­ter­na oro­a­de över en zum­ba­pan­de­mi? sä­ger in­struk­tö­ren Se­pi­deh Abo­za­ri till The Los Ang­e­les Ti­mes.

Zum­ba­för­bu­det är ba­ra ett av många ex­em­pel på de spän­ning­ar som rå­der mel­lan en me­del­klass i för­änd­ring och de sty­ran­de shi­amus­lims­ka kraf­ter­na som se­dan den isla­mis­ka re­vo­lu­tio­nen 1979 för­sökt att hål­la ira­ni­er­na på den rät­ta vägen ge­nom att in­fö­ra hund­ra­tals la­gar som re­gle­rar var­dags­li­vet.

Men det är svårt att kon­trol­le­ra ett sam­häl­le som se­dan dess har ge­nom­gått en to­tal för­änd­ring. Även om det hän­der att män­ni­skor döms till bö­ter el­ler spö­straff ryc­ker många ira­ni­er på ax­lar­na åt myc­ket av det som de re­li­giö­sa le­dar­na ser som ”syn­der” och an­ser att det bor­de va­ra upp till var och en att be­stäm­ma.

Många gym har till in­ter­na­tio­nel­la me­di­er sagt att de kom­mer att fort­sät­ta med zum­ba, men un­der and­ra namn som mum­ba el­ler avan­ce­rad ae­ro­bics.

Ny­li­gen greps ock­så 64 ”halvnak­na” ung­do­mar för att ha dan­sat och druc­kit al­ko­hol på en pool­fest i Is­fa­han­pro­vin­sen. De an­kla­ga­des ock­så för att upp­munt­ra de­ka­dens ge­nom att pub­li­ce­ra bil­der från fes­ten i so­ci­a­la me­di­er.

So­fia Eriks­son/tt

FOTO: AP/ARKIV

Dans­stopp. Zum­ba på­går i Filip­pi­ner­na. I Iran är trä­nings­for­men för­bju­den av myn­dig­he­ter­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.