Fak­ta: Iran

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■Iran är en te­o­kra­ti, där islams la­gar ut­gör grun­den för lag­stift­ning­en och dom­sto­lar­na. Mak­ten ut­går från den högs­te and­li­ge le­da­ren, se­dan 1989 ay­a­tol­la Ali Kha­me­nei. Pre­si­dent och par­la­ment är folk­val­da, men präs­ter­ska­pet har den yt­ters­ta mak­ten. ■■De med­bor­ger­li­ga rät­tig­ he­ter­na är starkt be­grän­sa­de och brot­ten mot mänsk­li­ga rät­tig­he­ter om­fat­tan­de. Op­po­si­tio­nen tys­tas bru­talt med fäng­el­se, tor­tyr, spö­straff el­ler av­rätt­ning. Kvin­nan an­ses un­der­ord­nad man­nen och har in­te sam­ma ju­ri­dis­ka rät­tig­he­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.