Många tving­as att by­ta bil

Tuf­fa­re mil­jö­zo­ner kan snart bli verklighet – var­ning för att kö­pa en be­gag­nad die­sel

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Runt 50 000 bi­lä­ga­re tving­as by­ta bil, ba­ra i Stock­holm, om re­ge­ring­en och sta­den slår till med tuf­fa­re mil­jö­zo­ner.

Ex­per­ter så­gar dock för­sla­get och be­skri­ver det som eko­no­miskt van­sin­ne och orätt­vist.

Bil­bran­schen tyc­ker att de som fun­de­rar på att kö­pa en be­gag­nad die­sel­bil bör tän­ka ett varv till.

I vint­ras kom Trans­port­sty­rel­sen med sitt för­slag på hur kom­mu­ner­na ska ges rätt att in­rät­ta mil­jö­zo­ner för att kom­ma till rät­ta med luft­kva­li­tén i vis­sa ut­sat­ta om­rå­den. Många mil­jö­or­ga­ni­sa­tio­ner och kom­mu­ner gil­lar för­sla­get.

Att nä­rings­li­vet och mo­tor­bran­schen är emot är kanske in­te så för­vå­nan­de. Men även Tra­fi­ka­na­lys, re­ge­ring­ens egen ex­pert­myn­dig­het, gör tum­men ner och ifrå­ga­sät­ter starkt de sam­hälls­e­ko­no­mis­ka vins­ter­na. By­tet av bi­lar beräknas kos­ta bi­lä­gar­na tio mil­jar­der kro­nor me­dan de sam­hälls­e­ko­no­mis­ka häl­so­vins­ter­na beräknas till 330 mil­jo­ner kro­nor på tio år, och att det där­för ”in­te fram­står som re­a­lis­tiskt för nå­gon kom­mun att in­fö­ra zo­nen”, en­ligt myn­dig­he­ten.

Dess­utom blir ef­fek­ten hår­da­re mot hus­håll med svag eko­no­mi ef­tersom de of­ta­re kör äld­re bi­lar, en­ligt Tra­fi­ka­na­lys.

Tanken är att re­ge­ring­en ska kom­ma med be­sked i höst om hur man ställer sig till Trans­port­sty­rel­sens för­slag, men från nä­rings­de­par­te­men­tet häl­sar man att det in­te finns nå­gon tids­plan i dags­lä­get.

Fram­för allt slår för­sla­get mot al­la de som kör om­kring i en be­gag­nad die­sel­bil, som re­gel av mo­del­ler 2012 och äld­re, som har säm­re re­ning av kvä­ve­ox­id­ut­släpp. Ba­ra i Stock­holms­om­rå­det beräknas knappt 50 000 be­rö­ras, en­ligt Trans­port­sty­rel­sens be­räk­ning­ar. Lägg till stor­stä­der­na Gö­te­borg och Mal­mö så hand­lar det i grova släng­ar om kanske dub­belt så många, 100 000 bi­lar och en ut­by­tes­kost­nad på 20 mil­jar­der kro­nor.

Det har ta­lats om die­sel­bi­lens död, men det är starkt över­dri­vet, an­ser bil­bran­schen.

– Att kö­pa en ny die­sel­bil är inga pro­blem, sä­ger Char­lie Mag­nus­son, in­for­ma­tions­chef på Mo­tor­bran­schens Riks­för­bund.

Men be­gag­nat är en an­nan frå­ga, spe­ci­ellt kring stor­stä­der­na.

– Det kan va­ra mer be­kym­mer­samt. Kanske man in­te bor­de kö­pa en Eu­ro 5:a (den äld­re en­ligt för­sla­get för­bjud­na ut­släpps­klas­sen), sä­ger Mag­nus­son.

En bil som för ba­ra någ­ra år se­dan kun­de va­ra un­dan­ta­gen for­donskatt för att den var mil­jö­klas­sad, på­min­ner han li­te syr­ligt.

Än så länge har in­te pri­ser­na på be­gag­na­de die­sel­bi­lar på­ver­kats ne­ga­tivt, men det kan bli så, en­ligt Char­lie Mag­nus­son.

Han och res­ten av bran­schen ef­ter­frå­gar nu tyd­li­ga be­sked från po­li­ti­ker­na, för bil­kon­su­men­ter­nas skull. Tanken är att mil­jö­zo­ner­na ska kun­na in­fö­ras från 2020. Härom da­gen gav mil­jö­par­tis­ten och fi­nans­mark­nads­mi­nis­tern Per Bolund, för­sla­get sitt stöd – men re­ge­ring­en som hel­het är som sagt än så länge hem­lig­hets­full.

Ol­le Lind­ström/tt

FOTO: FREDRIK SANDBERG/TT/ARKIV

In­vän­tar be­sked. Die­sel­bi­lar­na står för runt hälf­ten av all ny­för­sälj­ning, men det kan det bli änd­ring på.

FOTO: TT/ARKIV

Kvä­ve­ox­i­der­na har på se­na­re år seg­lat upp som den sto­ra mil­jö­bo­ven. En die­sel­bil som nu ses som en bov kun­de för någ­ra år se­dan va­ra mil­jö­klas­sad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.