Fram­steg för trans­plan­te­ra­de gris­or­gan

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Fors­ka­re har för förs­ta gång­en ska­pat gris­or­gan som är fria från en viss sorts vi­rus. Be­drif­ten ses som ett förs­ta, vik­tigt steg för att kun­na trans­plan­te­ra or­gan från gri­sar till oss män­ni­skor.

Or­gan hos gri­sar och män­ni­skor är gans­ka li­ka varand­ra, bå­de vad gäl­ler ut­se­en­de och hur vårt im­mun­för­svar fun­ge­rar.

Fors­ka­re har där­för länge drömt om att en dag kun­na trans­plan­te­ra nju­rar, hjär­tan och and­ra or­gan från gri­sar till män­ni­skor, så kal­la­de xe­no­trans­plan­ta­tio­ner. In­te minst på grund av den brist som finns på mänsk­li­ga do­na­to­rer.

Ett av fle­ra aber har dock va­rit att gris­or­ga­nen of­ta är smit­ta­de, ef­tersom gri­sar bär på vi­rus som göm­mer sig in­te­gre­ra­de in­ne i de­ras arvs­mas­sa, så kal­la­de en­do­ge­na ret­ro­vi­rus, som kan smit­ta oss män­ni­skor.

Men nu har fors­ka­re vid Har­vard Uni­ver­si­ty i USA lyc­kats ska­pa 37 gri­sar fria från des­sa vi­rus, skri­ver BBC News.

Fors­kar­na började med att blan­da gri­scel­ler med mänsk­li­ga, ett ex­pe­ri­ment som vi­sa­de att gri­sar­na bar på vi­rus med för­må­ga att in­fek­te­ra mänsk­li­ga cel­ler.

Se­dan an­vän­de de den så kal­la­de Cris­pr-tek­no­lo­gin för att ta bort de de­lar av arvs­mas­san hos gri­sar­na som be­stod av vi­rus, var­på den kvar­va­ran­de arvs­mas­san pla­ce­ra­des in­u­ti en ägg­cell för att på så sätt ska­pa ett em­bryo.

Och nu har allt­så 37 fris­ka till­li­ka vi­rus­fria kul­ting­ar fötts, skri­ver fors­kar­na i tid­skrif­ten Sci­ence.

– Det här är ett av­gö­ran­de steg för att xe­no­trans­plan­ta­tio­ner ska bli verklighet. Men det finns så många va­ri­ab­ler, in­te minst etis­ka pro­blem, som mås­te lö­sas in­nan xe­no­trans­plan­ta­tio­ner kan ut­fö­ras, sä­ger Dar­ren Grif­fin, pro­fes­sor i ge­ne­tik vid Uni­ver­si­ty of Kent, som in­te var del­ak­tig i forsk­ning­en, till BBC. Jo­han Nils­son/tt

FOTO: TT/ARKIV

Fors­ka­re har lyc­kats ta fram gri­sar som är fria från ett skad­ligt vi­rus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.