Fop­pa besökte Var­berg

Hallands Nyheter - - Väder & Vind - KARL-OS­KAR SKEPPSTEDT karl-os­kar.skeppstedt@hn.se

Pe­ter ”Fop­pa” Forsberg kom till Påsk­bergsval­len för att spe­la li­te fotboll. Han pas­sa­de sam­ti­digt på att de­la ut 50 000 kro­nor till in­teg­ra­tions­proj­ke­tet Unite People. – Jag har in­te spe­lat på länge, så man är ju li­te ring­ros­tig, sa ”Fop­pa” ef­teråt.

Fop­pa kom som am­bas­sa­dör för ATG:S ”Dröm­fon­den”, som syf­tar till att mot­ver­ka psy­kisk ohäl­sa ge­nom id­rott och ge­men­skap.

UNITE PEOPLE I Var­berg är ett av fy­ra pro­jekt som har till­de­lats en pris­sum­ma på 50 000 kro­nor från Dröm­fon­den, med chans på 100 000 kr till. Bakom Unite People står Ad­nan Bain­ca som star­ta­de pro­jek­tet för­ra året. De ses var­je lör­dags­kväll och spe­lar fot­bollstur­ne­ring för att in­te­gre­ra, sys­sel­sät­ta och ak­ti­ve­ra ung­do­mar mel­lan 13-20 år.

– Vi star­tar för hös­ten imor­gon egent­li­gen. Men vi smyg­star­ta­de idag med en tur­ne­ring för att ”Fop­pa” kom hit. Det blev lyc­kat. Bra vä­der, fotboll och gril­lat, sä­ger Ad­nan Bain­ca.

PE­TER FORSBERG SOM för da­gen fått på sig en Var­bergs Bo­is-trö­ja med num­mer 21 på ryg­gen kla­ga­de på for­men, trots att han gjor­de mål re­dan ef­ter ett par mi­nu­ter.

– Jag för­sök­te täc­ka li­te boll och så. Men jag mås­te bör­ja trä­na nu inför Mäs­tar­nas Mäs­ta­res reu­ni­on, sa Pe­ter Forsberg.

Då blir det mest bar­mark­s­trä­ning, sä­ger han. För nå­gon tid på isen har han in­te haft i som­mar.

– Man har ju tu­sen and­ra sa­ker att gö­ra, så det blir in­te så myc­ket hoc­key. Men jag ska spe­la en väl­gö­ren­hets­match i Sta­vang­er på ons­dag till­sam­mans med Mar­kus Näslund och Zuc­ca­rel­lo bland an­nat. Så vi får se hur det går, sa Fop­pa.

UNITE PEOPLE LÅ­TER ny­an­län­da och svens­kar spe­la fotboll till­sam­mans för att lä­ra kän­na varand­ra och öva på språk. Nå­got Fop­pa är myc­ket po­si­tiv till.

– Jag tyc­ker det är jät­te­kul att va­ra am­bas­sa­dör för det här pro­jek­tet och kom­ma ut och träf­fa så­da­na som Ad­nan. Att få se vil­ka kraf­ter det finns ute i sam­häl­let som gör så­dant här ba­ra för att hjäl­pa and­ra. Jag tyc­ker att han gjort ett ka­non­jobb och kom­mit en bra bit på vägen, sa Fop­pa om Unite People.

Peng­ar­na som de­la­des ut till Ad­nan Bain­cas pro­jekt var myc­ket väl­kom­na.

– Vi sök­te peng­ar för att kun­na ut­veck­la pro­jek­tet. Vi kan bo­ka fler ti­der och nå ut till fler ung­do­mar. Vi ska star­ta upp med tjej­fot­boll och fotboll för folk med funk­tions­va­ri­a­tion ock­så, sa Ad­nan Bain­ca.

Sen han star­ta­de pro­jek­tet har han loc­kat över 3600 ung­do­mar som kom­mit och spe­lat fotboll. En av de som bru­kar va­ra med var­je lör­dag är Le­o­nard Mu­laj.

– Det är kul att man får träf­fa så myc­ket folk från oli­ka kul­tu­rer. Sam­ti­digt som det är fotboll så lär man ock­så kän­na varand­ra. Det är bätt­re att man kom­mer och spe­lar fotboll än häng­er på stan, sa Le­o­nard Mu­laj.

”Jag för­sök­te täc­ka li­te boll och så. Men jag mås­te bör­ja trä­na nu inför Mäs­tar­nas Mäs­ta­res reu­ni­on”

PE­TER FORSBERG

Bild: KARL-OS­KAR SKEPPSTEDT

MÅLGÖRARE. Fop­pa del­tog i Unite People:s fot­bollstur­ne­ring på Påsk­bergsval­len un­der fre­da­gen. Han var där för att upp­märk­sam­ma Ad­nan Bain­cas in­teg­ra­tions­pro­jekt som lå­ter ung­do­mar kom­ma och spe­la fotboll var­je helg.

Bild: KARL-OS­KAR SKEPPSTEDT

HYLLAR AD­NAN. Pe­ter Forsberg tyc­ker att Ad­nan Bain­ca gör ett ka­non­jobb med Unite People.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.