Valinge kör­de över Mos­sen

Hallands Nyheter - - Sporten - AN­DERS FLINK 010-471 52 44 an­ders.flink@hn.se

Valinge fort­sät­ter att ta för sig i et­tan. Nu klev man till­fäl­ligt (?) upp på fjär­de­plats i ta­bel­len ef­ter en stor­vinst mot Mos­sen.

VALINGE MOS­SEN

(2–1)

6 1

– And­ra halv­le­ken var en av sä­song­ens bästa för vår del, sum­me­ra­de Valinge-trä­na­ren To­bi­as Ek­dahl.

Han ha­de li­te mer att på­pe­ka ef­ter den förs­ta ak­ten.

– Vi ha­de ett snack i halv­tid och tje­jer­na lyss­na­de väl. Och sen var det klock­rent i and­ra, kon­sta­te­ra­de Ek­dahl nöjt.

DET BLEV MÖJ­LI­GEN li­te ner­vöst när Mos­sen tilläts re­du­ce­ra till 2–1, se­dan gäs­ter­na ut­nytt­jat en miss­lyc­kas bak­åt­pass­ning.

Men Valinge åter­ställ­de ord­ning­en och seg­la­de till slut i väg till en odis­ku­ta­bel se­ger.

– Vi har ta­lat om att vi ska va­ra ett lag för öv­re hal­van, även om jag vet att ste­get mel­lan tvåan och et­tan är gans­ka stort, sä­ger Ek­dahl.

–Men vi har höjt kva­li­te­ten på trä­ning­ar­na, tje­jer­na har ta­git åt sig det och nu ser vi re­sul­ta­tet.

– Vi har kom­mit in i di­vi­sion etttem­pot, har an­pas­sat oss till det tyng­re spe­let och be­härs­kar det allt­mer, sa Ek­dahl nöjt.

HAN FICK SE Moa Forsberg gö­ra hat­t­rick, Michaela Da­ni­els­son sva­ra­de för två av må­len och Eve­li­na Bengts­son blev ock­så mål­skytt.

Det fanns många som var vär­da be­röm i hem­ma­la­get. Men två spe­la­re fick ex­tra plus:

– Ma­ria Jo­hans­son är su­ve­rän på mitt­fäl­tet. Och Moa Forsberg vet var må­let är be­lä­get, sa To­bi­as Ek­dahl.

Bild: KRISTER AN­DERS­SON/ARKIV

DOMINANT. Valinges Ma­ria Jo­hans­son var mitt­fälts­do­mi­nant.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.