Böl­jan lad­dar för en tuff höst

Hallands Nyheter - - Sporten - AN­DERS FLINK 010-471 52 44 an­ders.flink@hn.se

Den kor­ta le­dig­he­ten är över – i dag bör­jar se­ri­e­all­va­ret för Böl­jan igen. På me­nyn står bor­t­a­mö­te med Väs­terås, ett gäng som vann vår­mö­tet med 2–0.

Tidigt lör­dag mor­gon änt­rar Böl­jan-tje­jer­na bus­sen till Väs­terås.

– Det vo­re för­stås bätt­re att kun­na åka dan fö­re, men det tillå­ter in­te eko­no­min. Så man får gil­la läget, sä­ger trä­na­ren Ma­ria Nils­son.

Spe­lar­na har haft två vec­kors se­mes­ter, men eget trä­nings­pro­gram att föl­ja.

– Nu ska vi ha lad­dat bat­te­ri­er­na inför hös­tens drabb­ning­ar, sä­ger Ma­ria. Och det har va­rit bra fart på trä­ning­ar­na.

HON VET FORT­FA­RAN­DE in­te när cup­mat­chen mot Qvi­ding ska av­gö­ras, den som slu­ta­de tvärt, mitt i straffsparkslägg­ning­en ef­ter att el­lju­set slock­nat på Rud­da­len.

– Ing­et da­tum är be­stämt, men det blir väl att vi får åka upp med he­la la­get för att slå de res­te­ran­de straf­far­na.

Mål­tor­kan har va­rit ut­mär­kan­de för Böl­jan un­der sä­song­en. Och 2–0 har va­rit ett gång­bart re­sul­tat; två vins­ter och fem för­lus­ter med de siff­ror­na.

– Vi har ju va­rit med bra i de fles­ta mat­cher­na, in­te haft nå­got ras. Men visst ha­de det va­rit skönt med li­te fler gjor­da mål och li­te fler po­äng, sä­ger Ma­ria. Vad väntar mot Väs­terås?

– Jag har hört att de spe­lar på en li­ten, gans­ka sli­ten, konst­gräs­plan. Och jag vet sen för­ra mö­tet att det är ett gans­ka fy­siskt gäng, sä­ger Ma­ria.

LOVISA SCHOUGH STUKADE fo­ten i cup­mat­chen och är in­te med mot Väs­terås. I öv­rigt kan Ma­ria Nils­son mönst­ra en or­di­na­rie trupp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.