Man­nen bakom Ar­te­mis suc­cé SEGLING:

TÖRNQVIST STOD FÖR UNIK SVENSK BEDRIFT I AMERICAS CUP

Hallands Nyheter - - Sporten - RO­BIN SALOMONSSON 031-62 40 00 Ro­bin.salomonsson@gp.se

Da­gens seg­lings­täv­ling­ar är över för da­gen i Marstrand. Det fi­ras med cham­pagne i ham­nen där seg­lar­na tar sig in ef­ter da­gen. Tor­björn Törnqvist har seg­lat till­sam­mans med sitt team på Ar­te­mis och ming­lar med vän­ner och publik. Han är mil­jar­dären som grun­da­de och äger svensk­bå­ten Ar­te­mis som tog sig än­da till ut­ma­nar­fi­nal i Americas Cup ti­di­ga­re i som­mar. Ing­en svensk båt har ti­di­ga­re mäk­tat med sam­ma bedrift.

63-ÅRI­GE TÖRNQVIST BOR i Ge­ne­ve och ver­kar in­om ol­jebran­schen där han se­dan en tid till­ba­ka är ma­jo­ri­tets­ä­ga­re i ol­je­fö­re­ta­get Gun­vor, som han ock­så var med och grun­da­de. Men nu be­fin­ner han sig allt­så i Marstrand för att täv­la i Rc44-tou­ren.

– Det är fan­tas­tiskt här. Jag tyc­ker att Marstrand är ett av vå­ra bästa stäl­len som vi be­sö­ker un­der den här Rc44-cir­ku­sen och al­la gil­lar ju att kom­ma hit, sä­ger han och fort­sät­ter:

– Jag tyc­ker att det är ex­tra kul att seg­la i Sve­ri­ge, in­te ba­ra för att det är just Sve­ri­ge ut­an för att Marstrand är fint, ge­nu­int och för att seg­lings­för­hål­lan­de­na är bra.

Törnqvist, som är upp­vux­en 63 ut­an­för Stock­holm, me­nar att seg­ling­en har va­rit en del av ho­nom un­der näs­tan he­la hans liv.

– Jag har all­tid va­rit in­tres­se­rad av segling, än­da se­dan jag var en li­ten poj­ke och gick på seg­lar­sko­lan har jag fa­mil­je­seg­lat och seg­lat med vän­ner. Det är ju en fa­mil­je­grej. Att seg­la i skär­går­den och på väst­kus­ten och läg­ga till är väl­digt spe­ci­ellt, sä­ger han.

ÄVEN OM HAN allt­så har seg­lat i näs­tan he­la sitt liv var det en­ligt Tor­björn först för 12-13 år se­dan som han började kapp­seg­la. Ar­te­mis­bå­tar­na har fun­nits med ho­nom än­da från början men för sju år se­dan började han även en sats­ning inför Americas Cup. Un­der årets täv­ling tog sig Ar­te­mis he­la vägen till en ut­ma­nar­fi­nal, där man till slut för­lo­ra­de mot Emi­ra­tes Nya Ze­e­land, som se­der­me­ra vann he­la täv­ling­en. Trots det var re­sul­ta­tet Sve­ri­ges bästa nå­gon­sin.

– Det var en fan­tas­tisk kam­panj att va­ra med om. Det här har ju på­gått un­der många år där jag har va­rit nä­ra tea­met. Det blir ju väl­digt in­ten­sivt un­der någ­ra vec­kor och det var otro­ligt spän­nan­de. Om man sum­me­rar allt så gjor­de Ar­te­mis en stark in­sats och var in­te så långt bor­ta, sä­ger Tor­björn, som själv in­te seg­la­de i Americas Cup ut­an var med och stöt­ta­de från si­dan.

Näs­ta Americas Cup går av sta­peln först 2021 i Nya Ze­e­land. Huruvi­da det blir yt­ter­li­ga­re en sats­ning för Ar­te­mis är i dags­lä­get in­te helt klart.

– Vi får se, jag har in­te be­stämt mig än. Det be­ror li­te på for­mat och hur det he­la kom­mer att läg­gas upp. Det är klart att om för­ut­sätt­ning­ar­na finns där och det blir ett bra upp­lägg så är det möj­ligt att vi gör det igen men ing­et är be­stämt i dag.

Men att det finns ett sug för att vin­na seg­ling­ens fi­nas­te täv­ling är det ing­et tvi­vel om.

– Det ha­de va­rit fan­tas­tiskt att vin­na. Få har gjort det och det vi­sar hur svårt det är och värl­dens bästa re­sur­ser finns med där. Sam­ti­digt kän­ner jag att Americas Cup ska be­ty­da nå­got ock­så mer än ba­ra en buck­la. Kan man in­spi­re­ra en ny ge­ne­ra­tion att kom­ma till­ba­ka till segling så kan det va­ra värt den sats­ning­en för mig. Hur stort vo­re det då att få vin­na?

– Det går in­te att jäm­fö­ra med nå­got an­nat som jag har gjort i seg­ling­en. Kanske bort­sett någ­ra fi­na min­nen från fa­mil­je­seg­ling­en, sä­ger Tor­björn Törnqvist.

Tor­björn Törnqvist är kanske en av Sve­ri­ges minst ex­po­ne­ra­de mil­jar­dä­rer. Törnqvist som är per­so­nen bakom svensk­bå­ten Ar­te­mis be­fin­ner sig just nu på Rc44-tou­ren i Marstrand och be­rät­tar för förs­ta gång­en om fram­gång­ar­na i Americas Cup och sin pas­sion för segling.

Bild: PEDRO MARTINEZ / MARTINEZ STUDIO

HISTORISK. Tor­björn Törnqvist är mil­jar­dären som grun­da­de och äger svensk­bå­ten Ar­te­mis som tog sig än­da till ut­ma­nar­fi­nal i Americas Cup ti­di­ga­re i som­mar. Ing­en svensk båt har ti­di­ga­re mäk­tat med sam­ma bedrift.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.