Upp till be­vis för Mou­rin­ho i li­gan

Hallands Nyheter - - Sporten - JIM­MY EWERTSSON sport@gp.se

Ef­ter fjol­å­rets över­gångs­sä­song där de sva­ga pre­sta­tio­ner­na i li­ga­spe­let slä­ta­des över med Eu­ro­pa Le­a­gue- och EFL Cup-tit­lar­na för­vän­tas José Mou­rin­ho ta Man­ches­ter Uni­ted till näs­ta ni­vå när Pre­mi­er Le­a­gue nu är till­ba­ka. – Un­der he­la min kar­riär har jag ald­rig haft en grupp jag tyc­ker så myc­ket om sä­ger Mou­rin­ho.

Mönst­ret upp­re­pas så gott som var­je som­mar när li­galun­ken är över i slu­tet på maj. Till en början känns pa­u­sen väl­be­höv­lig, kanske till och med ef­ter­läng­tad, men för var­je dag blir av­sak­na­den av den dag­li­ga fot­bolls­do­sen stör­re. Det finns inga trans­fer­ryk­ten, mil­jar­dö­ver­gång­ar el­ler upp­smin­ka­de trä­nings­mat­cher i värl­den som kan fyl­la tom­rum­met som li­ga­spe­let läm­nar ef­ter sig var­je som­mar. Men nu är vän­tan över. Li­gor­na är igång. Den rik­ti­ga fot­bol­len är till­ba­ka.

ARSENAL OCH LEICESTER spar­ka­de igång 2017/18 års Pre­mi­er Le­a­gue-sä­song un­der fre­dags­kväl­len och i ef­ter­mid­dag gör yt­ter­li­ga­re ett an­tal lag en­tré. I mor­gon är det Man­ches­ter Uni­teds tur, när West Ham Uni­ted gäs­tar Old Trafford. Man­ches­ter Uni­ted slu­ta­de 24 po­äng ef­ter mäs­tar­na Chel­sea och lan­da­de på en sjät­te­plats i fjol, men lyc­ka­des upp­nå sä­song­ens hu­vud­mål att ta sig till­ba­ka till Cham­pi­ons Le­a­gue i och med Eu­ro­pa Le­a­gue-ti­teln. Den här sä­song­en är kra­ven hög­re.

Fjol­års­sä­song­en var till stor del en över­gångs­sä­song för Man­ches­ter Uni­ted där spe­lar­na an­pas­sa­de sig till José Mou­rin­hos spel­stil, som skil­jer sig stort från fot­bol­len som fö­re­trä­da­ren Lou­is van Gaal fö­re­drog, och sak­ta men sä­kert har Uni­ted om­vand­lats till ett lag mer i por­tu­gi­sens av­bild med en fy­siskt stark och kraft­full central­lin­je. Le­da­re som Way­ne Roo­ney, som läm­nat Old Trafford ef­ter 13 år, och Zla­tan Ibra­hi­mo­vic är bor­ta och yng­re för­må­gor mås­te bör­ja ta ett stör­re an­svar, men det rå­der en at­mo­sfär av op­ti­mism och har­mo­ni i Mou­rin­hos trupp inför sä­songs­star­ten.

– Jag är så lyck­lig över att va­ra ma­na­ger för de här grab­bar­na. För någ­ra dagar se­dan ta­la­de jag om för dem att jag un­der min långa kar­riär ald­rig haft en grupp jag tyc­ker så myc­ket om, sä­ger Mou­rin­ho. 2-1-FÖRLUSTEN I TISDAGENS Su­per­cup­fi­nal mot Cham­pi­ons Le­a­gue-mäs­tar­na Re­al Madrid i Skopje vi­sa­de att Uni­ted har en bra bit kvar till den eu­ro­pe­is­ka elit­ni­vån klub­ben aspi­re­rar på att åter­vän­da till, men un­der för­sä­song­en har Mou­rin­hos man­nar vi­sat prov på fram­steg. Och även om kon­kur­ren­ter­na ock­så rus­tat upp un­der som­ma­ren finns det än så länge ing­et lag som hål­ler sam­ma klass som Re­al Madrid i Pre­mi­er Le­a­gue. Man­ches­ter Uni­ted ha­de li­gans näst främs­ta för­svar i fjol och det var sna­ra­re trub­big­he­ten fram­åt som led­de till de många oav­gjor­da re­sul­ta­ten, och hem­ma­publi­ken på Old Trafford för­vän­tar sig en mer fri­flö­dan­de och skarp of­fen­siv den här sä­song­en.

MOU­RIN­HO SNUVADE CHEL­SEA på Ever­tons Ro­me­lu Luka­ku i en av som­ma­rens mest ovän­ta­de över­gång­ar för att fyl­la det Zla­tan Ibra­him­vic-for­ma­de hå­let i Uni­teds of­fen­siv. Den unge bel­ga­ren är oer­hört am­bi­tiös och ru­ti­ne­rad trots sin re­la­tivt ringa ål­der och även om han har om­rå­den där han be­hö­ver ut­veck­las -– fram­för allt i press- och länk­spe­let – är han nå­got så säll­synt som en mål­ga­ran­ti i Pre­mi­er Le­a­gue. För­sva­ret har fått för­stärk­ning i form av svens­ke Victor Nils­son Lin­delöf, men frå­gan är om in­te Ne­man­ja Ma­tic, ny­för­vär­vet från Chel­sea, är det vik­ti­gas­te till­skot­tet. Ser­ben, som Mou­rin­ho be­skri­vit som ett fot­bolls­ge­ni, bi­drar med ba­lans, in­tel­li­gens och ag­gres­si­vi­tet på mitt­fäl­tet, men fram­för allt kan han va­ra spe­la­ren som fri­gör Paul Pog­ba att ta en mer dy­na­misk roll för att få ut det mesta av hans sto­ra ta­lang.

MAN­CHES­TER UNI­TED BLIR mer och mer av ett José Mou­rin­ho-lag för var­je dag som pas­se­rar och i Mou­rin­hos värld du­ger det in­te att va­ra an­nat än bäst. Uni­ted är långt ifrån nå­got fär­digt byg­ge, men for­tät­ter att ta sta­di­ga steg fram­åt och när Pre­mi­er Le­a­gue 2017/18 nu spar­kar igång kom­mer det in­te du­ga med någ­ra sjät­te­plat­ser.

– Pre­mi­er Le­a­gue star­tar på sön­dag och vi vill va­ra ti­telut­ma­na­re. Vi vill käm­pa för al­la tit­lar den här sä­song­en. Det är vårt mål. Vi har en väl­digt bra trupp med två bra spe­la­re på var­je po­si­tion. Jag är optimistisk, sä­ger An­der Her­re­ra.

Kon­kur­ren­sen i top­pen är knall­hård, men den här sä­song­en mås­te Man­ches­ter Uni­ted va­ra med och ut­ma­na. Nu gäl­ler det för Mou­rin­ho och hans spe­la­re att vi­sa att de är re­do.

– Let’s go. Old Trafford väntar på oss, och jag tyc­ker Old Trafford har all an­led­ning att stå bakom oss, sä­ger Mou­rin­ho.

”Let’s go. Old Trafford väntar på oss och jag tyc­ker Old Trafford har all an­led­ning att stå bakom oss.”

Bild: ALEKSANDAR DJOROVIC

MÅS­TE BLI BÄTT­RE. José Mou­rin­hos Man­ches­ter Uni­ted slu­ta­de på en sjät­te­plats i li­gan för­ra sä­song­en. Kra­ven är be­tyd­ligt hög­re än så när Pre­mi­er Le­a­gue nu drar igång.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.